Intermediantion

In: Business and Management

Submitted By rokas008
Words 4283
Pages 18
ISSN 1648-0627 print ISSN 1822-4202 online

VERSLAS: TEORIJA IR PRAKTIKA BUSINESS: THEORY AND PRACTICE http://www.vtu.lt/leidiniai; http://www.vtu.lt/editions 2006, Vol VII, No 2, 128–135

BANKININKYSTËS SEKTORIAUS POVEIKIS EKONOMIKOS AUGIMUI: TEORINIAI IR PRAKTINIAI ASPEKTAI
Gitana Dudzevièiûtë
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulëtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, Lietuva El. paðtas: gitana_dudz@yahoo.com Áteikta 2005-11-11; priimta 2006-01-27
Santrauka. Straipsnyje nagrinëjamos Lietuvos finansinio tarpininkavimo sektoriaus, kurio pagrindà sudaro bankininkystës sektorius, tendencijos ðalies ekonomikoje, pateikiami bankininkystës sektoriaus poveikio ekonomikos vystymuisi teoriniai aspektai. Taikant statistikos modelius, tiriama ekonomikos augimo priklausomybë nuo bankininkystës sektoriaus rodikliø, iðryðkinami labiausiai ekonomikos augimà lemiantys bankininkystës sektoriaus veiksniai, kiekybiðkai ávertinamas jø poveikis bei pateikiama gautø ryðiø ekonominë interpretacija. Reikðminiai þodþiai: finansinis tarpininkavimas, bankininkystë, investicijø efektyvumas, kiekybinë analizë.

THE IMPACT OF A BANKING SECTOR ON ECONOMIC GROWTH: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS
Gitana Dudzevièiûtë
Vilnius Gediminas Technical University, Saulëtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, Lithuania E-mail: gitana_dudz@yahoo.com Received 11November 2005; accepted 27 January 2006
Abstract. The article the Impact of a Banking Sector on Economic Growth: Theoretical and Practical Aspects” provides a theoretical survey of the possible effects of a banking sector on economic growth, which includes a brief theoretical analysis of the role and functions of financial intermediaries in the economy and the empirical analysis of the effects of a banking sector on economic growth. Refering to the statistical regression models, the most influential factors of a banking sector to the economic…...

Similar Documents

Twitter and Society (Digital Formations) by Katrin Weller, Axel Bruns, Jean Burgess, Merja Mahrt | Weight Training and Co-ed Owl-free | Dongle de Android TV y accesorios