Naj Khbkhb

In: Business and Management

Submitted By 107sahil
Words 1380
Pages 6
Jab akjnlkxdbklnsm Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab akjnlkxdbklnsm
Jab…...

Similar Documents

Ljubezen in Lepota V Simpoziju

...bitja naj bi v preteklosti postala zelo močna in vplivna in so tako predstavljala grožnjo bogom. Izzvala naj bi moč bogov in kot rezultat so bila kaznovana. Bogovi so jih nameravali iztrebiti, vendar se je Zevs domislil, da bodo ta bitja razdelili na pol. Te polovice so od takrat naprej vedno iskale druga drugo. Temu iskanju svoje druge polovice Aristofan pravi ljubezen. Vendar pa je ta mit le analogija, ki predstavlja Aristofanovo prepričanje, da so človeška bitja nepopolna brez njihove ljubljene osebe. Kot zadnji pred Sokratom je na vrsti Agaton, ki govori o kreativni enotnosti. V dialogu govorci naštevajo značilnosti bogov, ki so povezane z ljubeznijo in ki služijo kot definicija ljubezni. Vsak govorec do Sokrata razkrije delček tega kaj je, in kaj je lahko ljubezen. Ampak šele Diotima poveže vse te elemente skupaj in nam razkrije kaj je ljubezen. Sokrat ljubezen vidi z drugačne plati kot govorci pred njim, z razliko njih on meni, da ljubezen ni popolna lepota,pamet in harmonija. Meni, da ni neko popolno stanje, ki presega vse omejitve. Pravi, da je ljubezen nekaj, kar se trudi doseči lepoto in modrost. V prejšnjih govorih je vsak govorec ljubezen smatral kot boga, ga hvalil in predstavljal svoje ideje o tem, kakšen ta bog naj bi bil. Sokrat pa definira ljubezen tako, da obnovi svoj pogovor s svečenico Diotimo, ki ga je poučila o pravih zamislih in idejah o ljubezni. Diotima govori preko Sokrata(ki govori preko Platona) ko nam pove njeno različico od kje naj bi......

Words: 660 - Pages: 3

The Age of the Consumer Innovators

...spletu ali drugih skupnostih, jih lahko uporabniki preizkušajo in izbolšujejo. Tako, da dejansko potrošniki ne samo, da proizvajajo nove produkte, temveč tudi izvajajo tržno raziskavo za proizvajalce. Tretja in zadnja faza pa se nanaša na podjetja, ki proizvajajo produkte in se odločajo, če je tveganje za proizvodnjo dovolj nizko, da jo izvedejo. Začne se tako,da sprva k potrošnikom inovatorjem pristopijo manjša podjetja, ki vidijo potencial v njihovih izdelkih, šele nato velike korporacije zaznajo priložnost uveljavljanja izdelka na trgu. Cilj članka je, da se podjetja zavedejo kako pomembni so potrošniki inovatorji. Avtorji želijo, da naj podjetja uporabnike podpirajo in jim pripisujejo zašlužke za inovativne izdeleke. Prav tako spodbujajo podjetja k prizadevanju po ugotovitvah kaj uporabniki želijo v zameno za njihovo inovacijo. Podjetja naj ustvarijo spletne strani, kjer bodo uporabniki lahko modificirali njihove proizvode in skupaj proizvajali boljše. 4.4. ANALIZA METODE Članek The Age of the Consumer – Innovator temelji na nacionalnih raziskavah potrošnikov inovatorjev. Avtorji so izvedli tri prve študije o potrošnikovih inovativnih izdelkih. V vzorec so vzeli državljane ZDA, Velike Britanije in Japonske, ki so stari osemnajst let ali več. Prva raziskava je bila opravljena v Veliki Britaniji s pomočjo računalniško podprtega telefonskega anketiranja. Vključevala je reprezentativne nacionalne vzorce 1,173 vprašanih britanskih potrošnikov, starosti osemnajst......

Words: 4051 - Pages: 17

Identify One Area of Nursing Research That Has Improved Patient Outcomes. State the Study and Its Impact on Patient Care.

...ranging from 6-23 (Stotts, & Gunningberg, 2007). The lower the score on the scale the higher is the risk of developing pressure sores. Based on the findings of the Braden scale strategies could be employed to prevent the development of pressure sores in high risk patients. References Agency for Healthcare Research and Quality [AHRQ], (2011). 1. Are we ready for this change?: Preventing pressure ulcers in hospitals: A toolkit for improving quality of care. Retrieved from website: http://www.ahrq.gov/professionals/systems/long-term-care/resources/pressure-ulcers/pressureulcertoolkit/putool1.html Stotts, N. A., & Gunningberg, L. (2007). Predicting pressure ulcer risk. AJN, American Journal of Nursing, 107(11), 40-48. doi: 10.1097/01.NAJ.0000298058.25564.8a The National Institute Of Nursing Research [NINR], (n.d.). Developing an index to reduce pressure sore risk. Changing practice, changing lives: 10 landmark nursing research studies. Retrieved from website: http://www.ninr.nih.gov/sites/www.ninr.nih.gov/files/10-landmark-nursing-research-studies.pdf...

Words: 395 - Pages: 2

Economic

...D+H+F. | d. | C+H. | Table 17-5. Imagine a small town in which only two residents, Kunal and Naj, own wells that produce safe drinking water. Each week Kunal and Naj work together to decide how many gallons of water to pump, to bring the water to town, and to sell it at whatever price the market will bear. Assume Kunal and Naj can pump as much water as they want without cost so that the marginal cost of water equals zero. The weekly town demand schedule and total revenue schedule for water are shown in the table below. WeeklyQuantity(in gallons) | Price | WeeklyTotal Revenue(and Total Profit) | 0 | $12 | $ 0 | 25 | 11 | 275 | 50 | 10 | 500 | 75 | 9 | 675 | 100 | 8 | 800 | 125 | 7 | 875 | 150 | 6 | 900 | 175 | 5 | 875 | 200 | 4 | 800 | 225 | 3 | 675 | 250 | 2 | 500 | 275 | 1 | 275 | 300 | 0 | 0 | 67. Refer to Table 17-5. The socially efficient level of water supplied to the market would be a. | 50 gallons. | b. | 150 gallons. | c. | 225 gallons. | d. | 300 gallons. | 68. Refer to Table 17-5. Suppose the town enacts new antitrust laws that prohibit Kunal and Naj from operating as a monopolist. What will the new price of water be once the Nash equilibrium is reached? a. | $3 | b. | $4 | c. | $5 | d. | $6 | 69. Refer to Table 17-5. Suppose the town enacts new antitrust laws that prohibit Kunal and Naj from operating as a monopolist. What will quantity of water will each of them produce once......

Words: 5547 - Pages: 23

Sovražni Prevzemi Podjetij in Vedenje Uprav

...tudi k razvoju arhitekture in tako k razvoju avtentičnega modernega slovenskega bivalnega okolja ter naselij. Predpostavka, da je sodobna arhitektura nacionalnega pomena in je sestavina prostorske kulture, s katero bomo gradili identiteto sodobne evropske države, bi morala biti vgrajena v »temeljni državni prostorski dokument«. Spravljanje Strategije prostorskega razvoja Slovenije v življenje pa na koncu pri ukrepih za izvajanje strategije popolnoma obvisi v zraku. Za izvajanje dovolj konkretnih nalog, navedenih v tem poglavju, so pristojni »nosilci urejanja prostora«, za katere se iz SPRS ne da razbrati, kdo so. Tako zadnje poglavje pušča vtis, da je celotno ureditev služb in organov, ki naj bi skrbeli za posamezna področja v vsakem trenutku, mogoče popolnoma preurediti, da so torej tisti, ki naj bi strategijo izvajali, zamenljivi, irelevantni pojmi. Zavedati bi se morali, da se s tem celoten SPRS spreminja v pismo Dedku Mrazu! Nosilci ukrepov bi morali biti v SPRS vsekakor jasno in nedvoumno določeni. Na koncu se pojavlja še vprašanje časovnega okvira, na katerega sicer namiguje naslov zbirke raziskav s področja prostorskega načrtovanja Prostor Slovenije 2020, ki predstavljajo strokovne podlage za pripravo novega prostorskega plana Slovenije. V samem predlogu strategije pa te letnice ne zasledimo več. Pogrešamo tudi okvirno časovno preglednico, vsaj ohlapen terminski načrt, ki bi določal, kaj bo treba storiti v uvodnem, glavnem in zaključnem obdobju implementacije......

Words: 2364 - Pages: 10

Economics 101

...že zrela panoga) From Core competencies to core products * Glavni izdelki (core products) so komponente, ki doprinesejo h končnemu produktu in njegovi vrednosti. Podjetja naj bi v večji meri sama proizvajala te glavne izdelke (oz. naj bi imela čim večji delež na svetovni ravni pri proizvodnji le teh). to namreč omogoča razvoj in oblikovanje prihodnosti teh izdelkov/končnih proizvodov. The tyranny of the SBU (strategic business unit) * Podjetje kot portfelj kompetenc – strateška poslovna enota problem, saj njihovi managerji niso pripravljeni »tekmovati« za konkurenčne zaposlene, ne spodbujajo njihove rotacije med oddelki. Developing strategic architecture * Strateška arhitektura bi naj omogočala transparentno alokacijo virov/resursov na ravni celotne organizacije. Je nekakšen zemljevid, ki podjetju pokaže, katere kompetence razvijati ter kakšna tehnologija je potrebna za njihov razvoj. Redeploying to exploit competencies * Ključne kompetence so viri oz. resursi celotnega podjetja in naj bi bile usmerjane (relocirane) s strani managementa organizacije. (prikaz na primeru Canona, ki je ko so videli priložnost na trgu laserskih tiskalnikov dal pooblastilo managerjem vseh poslovnih enot, da zberejo skupaj potrebne ljudi za projekt) * Zaposleni na kompetenčnih delovnih mestih bi se naj redno dobivali ter izmenjavali ideje. * Podjetje bo uspešno le, če bo delovalo kot hierarhična povezava med ključnimi kompetencami, produkti in tržno usmerjenim......

Words: 498 - Pages: 2

Ebt - Active Warming

...a cost saving method over using one time use forced air warmers. She supported her decision with the high cost of additional units, lack of space to store them and short operative procedures. A2c. Explanation The explanation given as to why the practice occurs, is that the current system has been in place for many years. The warming units and the bath blankets have been paid for and are in good condition. Many of the surgeries performed in the outpatient clinic are less than 60 minutes. A3a. Reference List Benson, E. E., McMillian, D. E., & Ong, B. (2012, May). The Effects of Active Warming on Patient Temperature and Pain After Total Knee Arthroplasty. American Journal of Nursing, 112(5), 26-33. http://dx.doi.org/10.1097/01.NAJ.0000414315.41460.bf Bernard, H. (2013). Patient warming in surgery and the enhanced recovery. British Journal of Nursing, 22(6), 319-325. Retrieved from http://doc-10-10-apps-viewer.googleusercontent.com/viewer/secure/pdf/oajvalp3hdf8h1cr47shdmdep3t4r7es/g55s56mo0pem5gaunc6f9anvhs6a2kqv/1413998625000/gmail/05869780570590488600/ACFrOgDTSdugk61TXaawXmcU-DzQpzMqYExFX2ILS4sgGMRNNqrF0CCoZpuN5ivA-rfvopWrSzECLS5eDEaPeOw3Kpj0JYq2Jv4KIAR8sjIEW7c4D8Z34ZplWpVJtKY=?print=true&nonce=3f7np01qg45ao&user=05869780570590488600&hash=isgj4np9tjj60a0fb72kladvg4l2jvk8 Horn, E. P., Bein, B., Bohm, R., Steinfath, M., Sahili, N., & Hocker, J. (2012). The effect of short time periods of pre-operative warming in the prevention of peri-operative......

Words: 1388 - Pages: 6

Expanding

...- TEžKIH BREMEN NAJ NE NOSIJO IN NE DVIGUJEJO - PRIPOROčLJIVO JE OB VRNITVI DOMOV OPRAVLJATI OBIčAJNA VSAKODNEVNA OPRAVILA VENDAR JE POTREBNA PREVIDNOST (ZAščITNE ROKAVICE ZA DELO NA VRTU, NAPRSTNIK PRI šIVANJU, ZAščITA PRED PIKI INSEKTOV, - POTREBNO SI JE ORGANIZIRATI POčITEK - PRIMERNOST BIVANJA V TOPLICAH - SAMO-PREGLEDOVANJE DRUGE DOJKE - SKRBETI ZA SVOJO ZUNANJOST - NE REZATI KOžICE NA NOHTIH - PAZLJIVO OSKRBETI OPEKLINE, ODRGNINE - KOžO NA OPERIRANEM DELU JE POTREBO VAROVATI PRED DRAžENJEM, PRETIRANIM SONčENJEM, MASAžO - ODVZEM KRVI IN APLIKACIJA TERAPIJE NAJ BO (čE JE LE MOžNO) NA NEPRIZADETI ROKI, PRAV TAKO MERJENJE RR - IZOGIBATI SE TESNIH PASOV, ZAPESTNIC, ROčNIH UR IPD. - PAZITI NA TELESNO TEžO ----------------------- - Ugotavljanje psihosocialnega stanja bolnic mora biti sestavni del zdravljenja vseh bolnic, ne le tistih, ki so vključene v klinične raziskovalne študije. - Vsi, ki skrbijo za organizacijo in financiranje zdravljenja raka dojk morajo vsem bolnicam zagotoviti zdravljenje v ustrezno opremljenih centrih z multidisciplinarno in multi profesionalno obravnavo. - Kakovost zdravljenja odločilno poteka na potek bolezni, zato morajo programi za ugotavljanje kakovosti dela postati obvezni. - Klinične študije so potrebne, zato naj bo vanje vključenih čim več bolnic. Vse bolnice morajo biti podrobno poučene o namenih študij. - Raziskavam o raku dojk je potrebno nameniti več sredstev. - Genetski testi se naj opravljajo le v......

Words: 1274 - Pages: 6

Statistic

...Uporabna statistika Verjetnost Gostota verjetnosti sluˇajne spremenljivke c Definicija Naj bo {x1 , . . . , xn } zaloga vrednosti diskretne sluˇajne c spremenljivke X . Potem je gostota verjetnosti (verjetnostna funkcija) f spremenljivke X funkcija, ki pove, kakˇna je verjetnost, s da sluˇajna spremenljivka X zavzame vrednost xi : c f (xi ) = pi = P[X = xi ], i = 1, . . . , n. Torej je: ◮ ◮ f (xi ) ≥ 0, n i =1 f (xi ) = 1. Gregor Dolinar Uporabna statistika Verjetnost Primer Doloˇite gostoto verjetnosti za naslednje funkcije: c ˇ ◮ Stevilo pik pri metu kocke. X = ◮ 1 2 3 4 5 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 Pri n metih kovanca n-krat pade ˇtevilka. s X = 1 2 3 4 1 2 1 22 1 23 1 24 Gregor Dolinar ... ... Uporabna statistika Verjetnost Primer ◮ ˇ Stevilo poskusov, ki jih moramo narediti, da pride do reakcije. Verjetnost, da pri poskusu pride do reakcije je 1 . 3 X = 1 1 3 2 3 2 ·1 3 Gregor Dolinar 3 2 2 3 4 · 1 3 2 3 3 Uporabna statistika · 1 3 ... ... Verjetnost Primer S pomoˇjo optiˇnega inˇtrumenta so posamezni proizvodi c c s razporejeni v ustrezne razrede. Verjetnost, da optiˇni inˇtrument c s pravilno klasificira posamezni proizvod, je 0.98. Denimo, da smo klasificirali 3 proizvode. Naj bo X sluˇajna spremenljivka, ki c opisuje, koliko proizvodov je bilo ustrezno......

Words: 2585 - Pages: 11

Daaaaaaaaaaaaaaaa

...cout<<"sboryt e "<<s<<endl; г/ извежда има или не числа, за които е изпълнено условие2. (да не се отчита числото за край (тоест условие1)). double x; // int x; int br=0; do { cin>>x; if (условие 2 && !( условие 1)br=br+1; } while( !( условие 1) ); if(br==0)cout<<"nqma takiva chisla"<<endl; else cout<<"ima takiva chisla"<<endl; д/ извежда най-малкото число от въведените (да не се отчита числото за край (тоест условие1)). double x; // int x; cin>>x; double min=x; do { cin>>x; if (x<min && !( условие1) )min=x; } while( !( условие1) ); cout<<"naj-malkoto chislo e "<<min<<endl; условия: х е положително х>0 х е отрицателно х<0 х е неположително х<=0 х е неотрицателно х>=0 х е по-голямо от 3 х>3 х не по-голямо от 3 х<=3 х е четно х%2==0 х е нечетно х%2!=0 х е се дели на 3 х%3==0 х е не се дели на 3 х%3!=0 х е кратно на 3 х%3==0 х не е кратно на 3 х%3!=0 х завършва на 3 х%10==3 х не завършва на 3 х%10!=3...

Words: 422 - Pages: 2

RešItve

...Shakespearova/ Shakespearjeva; Kafkovega; Goethejevega; Božem Repetom 23. UNESCO, nevrolog, 45. ulica, allegro, Loara, newyorški 24. Na končnem izletu smo bili na Malem Lošinju na Hrvaškem. To je otok z večinskim hrvaškim prebivalstvom, poleti pa se tam srečujejo pripadniki raznih narodov, predvsem Slovenci in Italijani pa tudi Nemcev in Angležev je veliko. Moja prijateljica Alenka pa je s svojimi sošolci teden dni preživela v slovenskih gorah. Utaborili so se v bližini Triglavskih jezer, nato pa vsak dan naredili krajšo plezalno turo. Po sedmih dneh ji je uspelo osvojiti vrh Triglava. Dokaz je fotografija pred Aljaževim stolpom. 25. Po smislu. 26. V nedeljo, 5. februarja, so nas obiskali sorodniki iz Amerike. Pri nas naj bi se zadržali samo pet dni, nameravali so namreč obiskati Postojnsko jamo, Blejsko jezero, Škocjanske jame, Rogaško Slatino in Piran, nato pa z ladjo iz Kopra nadaljevati pot do Grčije. Zaradi bolezni najmlajše hčere, ta je zbolela za škrlatinko, pa so ostali pri nas skoraj ves mesec. Potrudili smo se, da smo jim razkazali velik del Slovenije, čeprav nismo turistični vodiči. Kljub temu da so bili naši sorodniki prikrajšani za odhod na morje, so bili nad svojo morda že nekoliko pozabljeno domovino zelo navdušeni. Upam, da bom tako navdušen tudi sam, ko jih bomo prihodnje leto obiskali v sončni Kaliforniji. 11 27. Ustrezno: Kdo je prvi na vrsti? Ali meniš, da bomo danes zmagali? Umirite se že enkrat! Andrej, takoj......

Words: 10109 - Pages: 41

Koncepcia 7s „Hľadanie Dokonalosti“

...hovoriť o úpadku manažmentu v USA, dôvod videli v tom že mnohí manažéri sa spoliehajú na zaužívané princípy a techniky podľa, ktorých sa riadia a snažia sa pracovať. Podľa Petersa a Watermana by sa mali riadiť skôr skúsenosťami z praxe, či už vlastnými alebo skúsenosťami iných manažérov. Spolu skúmali 75 naj prosperujúcich firiem v USA a zložili tabuľku spoločných znakov týchto spoločností. A to 8 spoločných vlastností a 7 vzájomne poprepájaných premenných, ktoré by mala každá firma, ktorá chce byť úspešná, obsahovať. Hľadanie dokonalosti Peters a Waterman začali svoj rozsiahli výskum, v ktorom skúmali najlepšie americké firmy a hľadali čo stojí za ich úspechmi a či majú tieto firmy niečo spoločné alebo nie. Od začiatku boli presvedčený, že za správnym vedením organizácie nie je len poznať stratégiu, štruktúru alebo vedieť plánovať. Snažili sa preniknúť do podstaty efektívneho riadenie a nestačili im tradičné výklady teórie manažmentu, začali uvažovať o novom myslení. Poznatky získavali z rozhovorov s pracovníkmi firiem a ale aj študovaním materiálov o týchto firmách. Koncepcia 7S Do vtedy pokiaľ sa nezačali zaujímať otázkou efektívneho riadenia, boli považované za naj dôležitejšie otázky, v tom ako správne riadiť organizáciu: otázka štruktúry a stratégie. No podľa nich to bola len malá časť problematiky efektívneho riadenia. Podľa Petersa a Watermana je dôležité sa učiť novým zručnostiam, zbavovať sa starých návykov a stať sa dobrým v niečom novom čo je aj pre......

Words: 1286 - Pages: 6

Paper

... NAJ Management, LLC 1580 Victoria Isle Way Weston, FL 33327 1-­‐954-­‐684-­‐7551 Fax: 1-­‐954-­‐256-­‐5086 APPLICATION TO RENT Monthly Rent $ _________ Property _______________________________________________________ No. Of Bedrooms ___________ Applicant Personal Information Name________________________________________________________________________________ SSN__________________________________ (first) (middle) (last) Date of Birth___________________ Age____________________ Drivers License No.______________________ State______ Cell Phone (________)-­‐__________-­‐___________ Alt. Phone No. (________)-­‐__________-­‐___________ Email________________________________________________________________(print clearly) Home Address_____________________________________________________________________________________________________________ Rental History (1.) Previous Address____________________________________________ Length of Residency_______________________ ......

Words: 947 - Pages: 4

All the Wrong Moves

...oddelka odloči za umik izdelka s polic, da bi se izognili negativni publiciteti in tako še večji morebitni škodi. Kasneje je prišlo do ugotovitev, da je bil vzrok za okužbe drugje, v Nutrorimu pa so se kljub temu odločili, da revidirajo metode odločanja v podjetju in so v ta namen najeli zunanje strokovnjake iz podjetja za svetovanje. Primer opisan v članku je sicer izmišljen, vendar zanimiv za proučevanje. Komentirali so ga štirje strokovnjaki – Christopher J. McCormick (L.L. Bean), Hauke Moje (Roland Berger Strategy Consultants), Ralph Biggadike (profesor na Columbia Business School) in Paul Domorski (Avaya). 3. ANALIZA ČLANKA 3.1 Definicije in metode dela Odločanje je ena izmed glavnih funkcij managerjev. Proces odločanja naj bi bil jasen in efektiven – slabo zastavljena struktura morda ne pride toliko do izraza med utečenimi procesi in v mirnih časih, se pa izkaže kot nujno potrebno predvsem v času krize, kot ponazarja tudi Garvinov članek. Za začetek je morda primerno sploh opredeliti pojem odločanje. Odločanje je miselni proces izbire med alternativami, v tem procesu oseba, ki se odloča običajno pretehta pozitivne in negativne vplive posameznih možnosti izbire in izbere tisto, ki po predvidevanjih vodi do najugodnejše rešitve problema. Ob tem gre še poudariti, da odločanja ne smemo enostavno zamenjevati z besedama vodenje in management, kateri včasih uporabljamo kot sinonima odločanju; vodenje in management sta širša pojma, odločanje pa je le eden od......

Words: 4291 - Pages: 18

Med Načini Delovanja Bavčarja, Šrota in Cerkve Ni Nobene Razlike

...Istrabenz ni nikoli prišlo, kar pa na žalost ne moremo reči za Bavčarja. Le-ta se je kljub negodovanju starega Istrabenzovega kadra, vključno s Kosmino, odločil za dokončno prodajo bencinskih črpalk za 95 milijonov evrov in ločitev obeh družb. Ta začetni kapital je bil nato uporabljen tudi za finančno zavarovanje družbe, s katerim se začne vsak managerski prevzem. Ko so iz Istrabenza namreč dokončno odšli Avstrijci, so njihove deleže kupila podjetja, ki so kasneje sodelovala tudi pri managerskem prevzemu. Podobno kot pri Pivovarni Laško Infond Holding tudi Istrabenz obvlada bivša Pooblaščena investicijska družba, Maxima Holding. Leta 2004 torej iz lastništva Istrabenza izstopi Avstrijski OMV, Istrabenz pa mu proda svojo naftno dejavnost, ki naj bi v tistem trenutku poslovala z izgubo. Istočasno je Istrabenz krepil svoj vpliv v Drogi in Kolinski. Z združitvijo Droge in Kolinske je Istrabenz prišel do 55,6-odstotnega deleža. Novembra leta 2006 je družba FB Investicije prišla v last Poteze Netherlands in objavila prevzemno namero za Maksimo Holding. Maksima Holding je bil takrat z 19,92 odstotka kapitala drugi največji lastnik Istrabenza, Istrabenz pa 14,62-odstotni lastnik Maksime. Največji delež Maksime je bil v rokah Medaljona, managerske družbe Probanke, ki je tudi veljal le za skrbnika. Istrabenz je tri dni po objavi prevzemne namere sporočil, da je svoj delež v Maksimi Holdingu prodal, pri čemer je bila cena nižja od takratne tržne na borzi. Konec oktobra 2007 je Poteza......

Words: 7615 - Pages: 31

Manga VF | Coins: World | Show By Rock!!