Politik Dalam Islam

In: Religion Topics

Submitted By agi000
Words 1346
Pages 6
Pengertian politik dan politik dalam islam

Kata politik di dalam bahasa Latin adalah Politicus dan dalam bahasa Yunani adalah politicos, arti dari kedua kata yang bermakna sama itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan warga negara atau warga suatu kota kota. Kedua kata itu berasal dari kata polis maknanya kota. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989), pengertian politik sebagai kata benda ada tiga. Jika dikaitkan dengan ilmu artinya ; 1. pengetahuan mengenai kenegaraan (tentang sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan). 2. segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya)mengenai pemerintahan atau terhadap negara lain. 3. kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah).

Di dalam bahasa Arab dan ilmu politik islam dikenal istilah siyasah yang artinya pengurusan atau pengaturan. Jadi, asal kata siyasah berasal ari kata sasa-yasusu-siyasatan yang berarti mengurusi kepentingan seseorang. Di dalam kamus Al-Muhith menyebutkan “Sustu ar-ra‟iyata siyasatan.‟ Maknanya, “Saya memerintah dan melarangnya denga suatu aturan.” Makna tersebut mencerminkan adanya aktivitas pengaturan urusan rakyat oleh suatu pemerintahan dalam bentuk perintah dan larangan.
Pelaku pengurusan urusan-urusan manusia tersebut dinamai politikus (siyasiyun).
Islam adalah metode kehidupan yang unik, berbeda dengan agama maupun ideologi lainnya. Dari segi wilayah ajarannya, Islam bukan saja agama yang mengurusi masalah ruhiah (spiritual), namun juga masalah politiknya. Dengan kata lain, Islam adalah akidah yang bersifat spiritual dan politik. Keyakinan seorang muslim tentang akidah haruslah meliputi kedua aspek secara keseluruhan (kaffah). Manusia yang menerima satu aspek saja atau bahkan menolak kedua-duanya adalah termasuk dalam golongan orang yang ingkar. Karena itu, Islam yang mencangkup urusan akidah dan syariah harus dijalankan…...

Similar Documents

Norma Islam Dalam Ekonomi

...NORMA ISLAM DALAM EKONOMI Islam adalah sebuah agama yang memuat ajaran yang bersifat holistis mencakup semua aspek kehidupan dan berlaku universal bagi setiap muslim. Islam denan akidah dan syariahnya merupakan aturan sekaligus jalan hidup yang dibuat Allah, pencipta manusia. Zat Yang Maha Mengetahui, Mahaadil, dan Mahabijaksana yang tidak saja mengatur manusia dengan diriNya tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam hal muamalah. Kesempurnaan dan universalitas Islam ini dapat kita jumpai dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 208 : Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Selanjutnya dalam surah Al-Ma’idah ayat 3 : “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah], (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka......

Words: 439 - Pages: 2

Alam Sekitar Menurut Islam

...Perkataan “alam sekitar” atau dalam bahasa Inggeris disebut “invironment” membawa maksud keadaan sekeliling atau lingkungan. Oleh itu, sekirannya berdasarkan kepada terjemahan literal, maka perkataan “alam sekitar” adalah menuju kepada apa sahaja yang melingkungi manusia. Bagaimanapun, secara khusus perkataan alam sekitar merujuk kepada fenomena fizikal sama ada biotik atau abiotik yang melingkungi suatu organisma. Fenomena fizikal ini termasuk juga fenomena yang berkait dengan iklim dan cuaca. (Mohd Zuhdi Marsuku, 2002) Terdapat satu lagi definsi alam sekitar. Namun ia lebih kepada kefahaman “environmentalisme“. Dijelaskan bahawa ia merupakan satu istilah geografi tentang doktrin falsafah yang memberikan penekanan terhadap aspek fizikal alam sekitar seperti keadaan iklim dunia yang berkait dengan aktiviti manusia. (A. Bullock & O.Stallybrass, 1997) Kesemua definisi yang dikemukakan di atas secara umumnya menjelaskan alam sekitar adalah keseluruhan fenomena sekeliling yang boleh mempengaruhi kehidupan sesuatu organisma. Definisi ini adalah definisi yang diterima dalam pengajian Sains Alam Sekitar yang hanya terbatas kepada fenomena fizikal sesuai dengan pandangan semesta moden yang berteraskan kepada metode emperikal. (Mohd Nur Hakimi Razana, 2004) Dalam menguruskan alam sekitar, Barat memperlihatkan bahawa etika alam sekitar dalam diri manusia adalah penting bagi menjamin kualiti alam sekitar. Prinsip-prinsip tentang alam sekitar yang dibahaskan oleh Barat tidak......

Words: 1393 - Pages: 6

Pengaruh Asing Dalam Dialek Kelantan

...Pengaruh Bahasa Asing Dalam Dialek Kelantan, Selangor dan Johor Sebagaimana yang kita ketahui bahawa negara kita telah dijajah oleh kuasa – kuasa asing beberapa tahun dahulu, dan tidak terkecuali negeri Kelantan, Selangor dan johor. Pertama sekali, penjajahan yang berlaku di Negara kita disebabkan beberapa faktor seperti factor ekonomi, keadaan anarki, kebimbangan campur tangan kuasa – kuasa asing dan sebagainya. Penjajahan ini meninggalkan kesan ke pada Negara iaitu kemasukkan buruh cina dan india, sumber ekonomi dimonopli oleh pihak asing, perubahan politik , pengenalan tulisan rumi. Di Kelantan terdapat beberapa perkataan yang dipinjam daripada bahasa asing dan perkataan tersebut sering kali dituturkan oleh masyarakat negeri Kelantan itu sendiri dam komunikasi harian mereka terutamanya dalam keluarga terdekat, antaranya seperti : Dielek Kelantan | Bahasa Inggeris | Bekwoh | Big work | Bokk | Book | Merket | Market | Nneja | Manager | Pozek | Deposit | Rizat | result | Suwih | Switch | So’oh | So hot | Bersumberkan buku Kelantan social dan budaya terbitan DBP yang salah seorang penyumbangnya ialah Dr. Nik Safiah Karim. * Cok - Cangkul * Bo - Cukup * Cewe - Ular * Jo'ong - Mendung Bahasa Melayu dikayakan dengan perkataan Arab yang kebanyakannya berkait rapat dengan istilah-istilah Islam. Dalam dialek Kelantan, pengaruh bahasa Arab juga terdapat di luar bidang agama. Namun kebanyakannya terkesan pada......

Words: 576 - Pages: 3

Amanah Dalam Perniagaan

...Amanah dalam perniagaan Oleh WAN JEMIZAN W. DERAMAN dan AHMAD TERMIZI MOHAMED DIN Elakkan diri daripada membeli produk tiruan atau cetak rompak kerana kita sebenarnya menganiaya penjual. -Gambar hiasan MEREKA yang terlibat dalam dunia perniagaan tentunya mengetahui betapa hebat ujian dan dugaan untuk membuka perniagaan dan untuk membawa perniagaan ke mercu kejayaan. Dalam mengejar kejayaan yang terlalu tinggi untuk dijulang, ditambah pula dengan iklim persaingan yang terlalu hebat, para peniaga terdedah kepada ruang yang banyak untuk membuat penipuan atau sekurang-kurangnya menyembunyikan kebenaran. Produk-produk yang ditawarkan kepada pengguna kadang-kala penuh dengan penipuan dan eksploitasi. Pengguna menjadi mangsa kerana kerakusan mencari harta kekayaan secara tamak haloba yang tidak berkesudahan. Antara penipuan yang kerap berlaku ialah menyembunyikan sifat sebenar barangan yang dijual. Produk-produk yang ditawarkan kadang-kala tidak menepati spesifikasi yang telah digembar-gemburkan dalam brosur, risalah dan sebagainya. Iklan-iklan yang memaparkan tentang produk sama ada di televisyen, surat khabar, papan iklan dan sebagainya cuba memberikan penerangan tentang kelebihan yang ada secara melampau dan berlebih-lebihan. Akhirnya, pengguna akan terpukau dan terus membuat pembelian walaupun pada asasnya mereka tidak memerlukan produk tersebut sehingga sanggup untuk berhutang. Apabila pengguna membuat pembelian dan pulang ke rumah masing-masing, akhirnya didapati barangan......

Words: 8374 - Pages: 34

Hegemoni Dalam "Princess"

...HEGEMONI BUDAYA DALAM PRINCESS KARYA JEAN P. SASSON 1. Pendahuluan a. Latar Belakang Apresiasi sastra menurut Damono (2002: 6) adalah penghargaan yang didasarkan pada penghayatan terhadap sastra. Oleh sebab itu, diperlukan upaya membaca dengan cermat dengan maksud memahami kandungan dan cara menyampaikan kandungan itu. Untuk tujuan tersebut, ada dua kecenderungan dalam menganalisa karya sastra yaitu secara tekstual dan politis atau sosiologis. Hal ini dikemukakan oleh Budianta sebagai berikut: Dalam perkembangannya, teori-teori sastra mengikuti dua kecenderungan: yang pertama – kita sebut saja kecenderungan tekstual – adalah yang merespon dan mendobrak teori-teori objektif (new criticism, formalisme, strukturalisme) tetapi tetap memakai sebagai kerangka acuannya konsep-konsep yang digagas oleh strukturalisme.... Yang kedua – kita sebut saja kecenderungan politis/sosiologis – adalah yang menerapkan teori-teori mutakhir dalam wilayah yang lebih luas, yakni yang melihat sastra dalam kaitannya dengan berbagai dinamika sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Termasuk didalamnya adalah teori-teori neomarxis, teori postcolonial, new historicism, dan kajian budaya (Budianta, 2002: 41). Princess merupakan kisah nyata yang menceritakan kehidupan di Arab Saudi dari sudut pandang seorang putri kerajaan Saudi dengan nama samaran Sultana. Sang Putri meminta temannya yang berkewarganegaraan Amerika, Jean P. Sasson, untuk menuliskan kehidupan wanita di Arab Saudi...

Words: 3066 - Pages: 13

Sumbangan Pendidikan Dalam Memperkasakan Tamadun Bangsa : Perspektif Islam

...SUMBANGAN PENDIDIKAN DALAM MEMPERKASAKAN TAMADUN BANGSA : PERSPEKTIF ISLAM Berdasarkan jurnal Sumbangan Pendidikan dalam Memperkasakan Tamadun Bangsa: Perspektif Islam karya Ahmad Munawar Ismail dan Noranizah Yusuf, pendidikan adalah aspek yang boleh membentuk nilai-nilai moral dan mampu juga membangkit kemusyikilan dalam kalangan masyarakat. Hal ini berbeza dalam pendidikan Islam, kewujudan kitab-kitab suci seperti Al-Quran, Al-Sunnah dan Hadith bukan digunakan untuk keimanan sahaja tetapi untuk mendidik dan memupuk kepentingan ilmu pengetahuan dalam sesebuah masyarakat. Pendidikan dari perspektif Islam merupakan sesuatu ajaran yang luas skopnya, bersifat holistik, dan tidak sememangnya tegar atau sempit ajarannya yang difahami oleh sesetengah orang. Tambahan pula, pengajaran pendidikan Islam juga bertujuan untuk memantapkan pemikiran dan pandangan seseorang individu terhadap ajarannya serta akhlak masyarakat berteraskan Al-Quran dan Al-Sunnah. Jika umat Islam gagal menerapkan pendidikan Islam berasaskan Al-Quran dan Al-Sunnah, maka umat Islam tersebut mampu terjebak dalam lembah kehinaan. Jurnal ini juga telah memberi beberapa konsep,falsafah dan objektif pendidikan Islam. Antaranya ialah, pendidikan Islam adalah pendidikan yang falsafah dan tujuan serta teori-teorinya dibangun untuk melaksanakan praktik pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis Nabi (H.M Chabib Thoha, 1996:3). Jika ditelusuri,......

Words: 743 - Pages: 3

Islam

...Sumbangan Bank Islam dari aspek keagamaan Bank Islam turut menyumbang dari segi keagamaan. Seperti yang sudah diketahui Bank Islam merupakan sebuah bank yang berteraskan konsep syariah dan mengamalkan hukum dan etika Islam apabila menguruskan hal yang berkaitan dengan kewangan. Antara sumbangan yang dapat kita lihat dari sudut agama adalah Bank Islam merupakan salah satu bank yang mengamalkan konsep Islam. Apabila sesebuah organisasi mengamalkan konsep Islam, masyarakat tidak akan mempunyai perasaan ragu-ragu dan curiga dalam menjalankan aktiviti bank. Mentaliti masyarakat Malaysia pada umumnya menganggap bank adalah sebuah badan yang mengambil keuntungan sahaja. Ini adalah kerana bank yang bersifat konvesional masih lagi mengaplikasikan kadar bunga kepada masyarakat apabila mereka meminjam sejumlah wang pada kadar tertentu. Dalam hal ini, bank perlulah memainkan peranan mereka sebagai sebuah entiti yang dianggap gah dan diberi kepercayaan oleh seluruh masyarakat. Bank perlulah menjelaskan, tidak kira bank konvesional mahupun bank islam, secara terperinci tentang aktiviti aktiviti yang berkaitan apabila membabitkan dengan pinjaman mahupun aktiviti bank yang lain. Selain itu, penubuhan Bank Islam pada tahun 1983 merupakan salah satu cara bagaimana untuk mempraktikkan ilmu agama dalam kehidupan seharian. ‘Islam way of life’ ataupun lebih dikenali sebagai cara hidup Islam merupakan perkara yang perlu dipraktikkan oleh setiap individu Muslim kerana agama Islam itu......

Words: 468 - Pages: 2

Tamadun Islam

...1. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan di dalam Bahasa Arab untuk memberi maksud “civilization” kecuali…. A Hadarah B Harakah C Maddana D Umran 2. Berikut adalah elemen-elemen asas pembentukan tamadun kecuali: A Hayat penghidupan stabil yang panjang. B Lahir dan berkembangnya daya kekreatifan dan meningkatnya penciptaan sains dan teknologi. C Adanya undang-undang yang teratur dan berwibawa untuk mengawal perlakuan anggota masyarakatnya. D Wujud organisasi bukan kerajaan (NGO) dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan pendidikan yang teratur dan sistematik. 3. Tamadun manusia secara tipologi dibahagikan kepada 4 ciri, pilih 4 ciri yang dimaksudkan:. I Tamadun Mistik. II Tamadun Intelektual. III Tamadun Materialistik. IV Tamadun berasaskan wahyu. A I, II dan III. B I, II dan IV. C I, III dan IV. D Semua di atas. 4. Hubungan, pertemuan, komunikasi dan sebagainya di antara individu, kelompok, masyarakat dan seterusnya negara adalah apa yang dikatakan sebagai: A Toleransi peradaban. B Pertemuan peradaban. C Interaksi antara peradaban. D Pertembungan peradaban (the clash of civilization). 5. Fakta manakah yang tepat menggambarkan faktor-faktor pendorong kepada kemunculan sesebuah tamadun? I Kesengsaraan hidup. II Kemenangan di dalam peperangan. III Penghayatan yang tinggi kepada moral dan nilai murni. IV Rangsangan daripada semangat wanita-wanita dan kaum ibu. A I, II dan III. B I, II dan IV. C I, III dan......

Words: 498 - Pages: 2

Tamadun Islam

...TAMADUN ISLAM : MASALAH, IKTIBAR DAN CADANGAN. Meskipun sesuatu tamadun itu mampu menguasai dunia dan melalui zaman kegemilangan, namun masih terdapat kemungkinan tamadun tersebut mengalami zaman kejatuhan. Tamadun Islam terkenal dengan kecemerlangan pentadbirannya, namun ia mengalami zaman kemunduran disebabkan beberapa masalah yang melanda. Antara faktor-faktor umum kejatuhan : 1. Kelemahan pucuk pimpinan. Kegemilangan tamadun Islam sebenarnya berdasarkan oleh umara (pemerintah) dan ulama (ilmuwan). Namun, kejatuhan tamadun Islam juga disebabkan oleh kerakusan umara (pemerintah) yang bertindak memperalatkan ulama (ilmuwan) demi kepentingan peribadi. 2. Perebutan kuasa kerana kebanyakan pemimpin mewariskan tampuk pimpinan kepada anak atau ahli keluarga. Ini menyebabkan pengganti yang seterusnya kurang layak untuk memimpin masyarakat pada ketika itu. Apabila pemimpin meninggal dunia, berlaku pertelagahan berkenaan siapa yang layak menjadi pengganti sehingga meyebabkan perebutan yang menjejaskan kerajaan Islam. Pemimpin sanggup melakukan apa sahaja untuk memastikan kuasa kekal di tangan mereka. 3. Sikap lupa diri dalam kalangan pembesar. Bermula sikap lupa diri seperti suka bermewah-mewah, minum minuman keras, perempuan dan berhibur sehingga menimbulkan perselisihan dalam kalangan pemimpin dan pembesar. 4. Sistem pentadbiran dan ekonomi yang lemah. Pada penghujung pemerintahan kerajaan Turki Uthmaniyyah mereka terpaksa menanggung hutang yang......

Words: 1459 - Pages: 6

Pengaruh Tamadun Islam Keatas Masyarakat Eropah

...MANAGEMENT COURSE CODE : SKP 2203 COURSE NAME : TAMADUN ISLAM & ASIA PROGRAM NAME : BBA DATE : 12 APRIL 2014 SEMESTER 1 TRISEMESTER 3 ASSIGNMENT SUBMITTED BY : 1. MAR BINTI MOHD NASIR EX03032 2. NURUL IZATI BINTI HAMZAH EX03027 3. NURUL AMALINA `ADANI BINTI MOHAMMAD EX03035 4. MOHD FIRDHAUS BIN SHAHARIM EX03057 5. MOHAMED AL-GADHAFEE ABDUL RAHIM EX03059 SUBMITTED TO : DR ARFAH AB. MAJID PENDAHULUAN Setiap tamadun mengalami graf kelahiran, kebangkitan, klimaks dan kejatuhannya tersendiri. Zaman kemunduran yang mereka alami tidak bermakna tiada tindakan susulan yang diambil. Ia bagaikan sebuah kitaran hidup di mana setiap kejayaan akan berakhir dengan kejatuhan dan mereka akan bangkit semula daripada kejatuhan dan akhirnya kemajuan dapat dikecapi semula. Begitu juga dengan sejarah Zaman Kegelapan Barat, di mana kemajuan Tamadun Islam merupakan titik tolak kemunculan semula kejayaan mereka. Berikut merupakan pengaruh dan sumbangan Tamadun Islam terhadap kebangkitan Zaman Kegelapan Barat. PENGARUH TAMADUN ISLAM TERHADAP PERKEMBANGAN TAMADUN BARAT 1) Faktor Islam itu sendiri Keadaan masyarakat Arab sebelum kemunculan Islam mempunyai persamaan dengan keadaan masyarakat Eropah pada zaman kemunduran mereka. Kezaliman politik, kejatuhan ekonomi, dan kesengsaraan rakyat merupakan persamaan yang sangat jelas jika dibandingkan secara keseluruhannya. Islam amat mementingkan penguasaan ilmu, peradaban dan......

Words: 700 - Pages: 3

Politik Psikologi

...Nama : Ghina Mahira NIM : 1104138 UAS : Psikologi Politik 1. Tumbuh kembangnya psikologi bersamaan dengan tumbuh kembangnya manusia, baik melalui jenjang pendidikan, kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi kemasyrakatan dan dinamika masyarakat yang heterogen termasuk komunitas. Berikan tanggapan menurut pendapat anda. Psikologi merupakan ilmu yang mempunyai peran penting dalam segala hal yang menyangkut perilaku manusia. Begitu juga dalam perilaku masyarakat. Misalnya, Kerap terdengar suata dalam masyarakat bahwa tindakan tertentu pemerintah dinyatakan “psikologis” kurang baik. Biasanya, suara seperti ini tidak dijelaskan lebih lanjut, dan orang-orang dianggap dapat menangkap apa yang dimaksudkan. Selain memberi berbagai pandangan baru dalam penelitian mengenai kepemimpinan, psikologi dapat pula menerangkan sikap dan reaksi kelompok terhadap keadaan yang dianggapnya baru, asing, ataupun berlawanan dengan konsentrasi masyarakat mengenai gejala tertentu. Psikologi juga bisa menjelaskan bagaimana sikap (attitude) dan harapan (expectation) masyarakat dapat melahirkan tindakan serta tingkah laku yang berpegangan teguh pada tuntutan sosial (conformity). 2. Apa yang membedakan: psikologi, politik, nasionalisme a. psikologi: menyangkut respons yang diberikan oleh seseorang terhadap lingkungannya. b. politik: menyangkut kehidupan suatu negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, dan bagaimana negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya. c.nasionalisme:......

Words: 1705 - Pages: 7

Sains Islam

...CETUSAN SAINS ISLAM Oleh Hafizah Iszahanid dan Nasron Sira Rahim Berita Harian Rahsia ilmu sains, teknologi dinyatakan dalam al-Quran terus dibongkar “BACALAH dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekian makhluk. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah; yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya,” (al-Alaq: 1 hingga 5). Dimulakan dengan wahyu pertama daripada Al-Quran itu, dunia Jahiliyah yang menggambarkan kemunduran tamadun manusia dari segi sains, teknologi dan intelektual sekitar zaman Rasulullah SAW terus dipacu menuju ke puncak pencapaian. Berdasarkan teori dan asas pengetahuan pelbagai bidang yang termaktub dalam al-Quran, kajian demi kajian dipelopori umat Islam mewujudkan satu tamadun gemilang dari sudut ilmu, khususnya sains dan teknologi. Ketika al-Quran diturunkan, pelbagai fakta di dalamnya jelas masih asing di kalangan manusia ketika itu. Tiada siapa mengetahui hakikat kehidupan seperti tertera dalam al-Quran antaranya cakerawala bergerak secara terapung (Yaasiin: 40), bumi bergerak (An-Naml: 88), pokok menghasilkan bahan bakar (Yaasiin: 80), atom adalah benda terkecil (Yunus: 61) dan semakin tinggi semakin sukar bernafas (Al-An'aam: 125). Berbekalkan maklumat daripada kalam Allah itu, umat Islam mula meneroka ilmu sains dan kegemilangannya memuncak pada adab ketujuh apabila umat Islam menunjukkan kecenderungan dan minat mengkaji serta......

Words: 1325 - Pages: 6

Konsep Ibadah Dan Bersuci Dalam Islam

...CTU 001 ( MPD0021B ) ( KUMPULAN 6 ) KONSEP IBADAH DAN BERSUCI DALAM ISLAM KONSEP IBADAH KONSEP IBADAH DALAM ISLAM ADALAH LUAS MERANGKUMI KESELURUHAN KEHIDUPAN MANUSIA DAN IA JUGA BERSIFAT PRAKTIKAL ( WAQI’IYYAH ) . BERIBADAH HANYA KEPADA ALLAH SWT ADALAH PENCIPTAAN UTAMA PENCIPTAAN MANUSIA DI ALAM MAYA INI. FIRMAN ALLAH : “ DAN TIDAK AKU JADIKAN MANUSIA KECUALI MEREKA MEMPERHAMBAKAN DIRI KEPADAKU”. DAN FIRMAN ALLAH LAGI, “WAHAI MANUSIA ! SEMBAHLAH TUHAN KAMU YANG TELAH MENJADIKAN KAMU DAN MENJADIKAN ORANG – ORANG SEBELUM KAMU. MUDAH – MUDAHAN KAMU BERTAQWA”. BERSUCI DALAM ISLAM BERSUCI ADALAH SESUATU TUNTUTAN FITRAH. FITRAH MANUSIA CENDERUNG KEPADA KEBERSIHAN DAN SECARA SEMULA JADI, IA TIDAK SUKA DAN MENJAUHKAN DIRI DARI KEJIJIKKAN DAN KEKOTORAN. OLEH KERANA ISLAM ADALAH AGAMA FITRAH, MAKA SECARA SEMULA JADI IA MEMERINTAH ( MANUSIA ) SUPAYA BERSUCI DAN MENJAGA KEBERSIHAN. BERSUCI DARI HADAS, NAJIS DAN KEKOTORAN HUKUMNYA WAJIB DAN MENJADI SYARAT SAH SESUATU IBADAH. DEFINISI IBADAH IBADAH DARI SEGI BAHASA YANG MEMBAWA MAKSUD MERENDAH DIRI , TUNDUK , PATUH , TAAT , MENGHINA DIRI DAN MEMPERHAMBAKAN DIRI KEPADA YANG LAIN. MENURUT ISTILAH SYARAK IALAH TAAT , PATUH DAN MERENDAHKAN DIRI SEPENUHNYA KEPADA ALLAH SWT. MENGIKUT PERATURAN DAN SURUHAN ALLAH SEBAGAIMANA DITETAPKAN DI DALAM AL QURAN DAN SUNNAH RASULULLAH. KEPATUHAN INI HENDAKLAH DILAKUKAN SECARA BERTERUSAN SETIAP MASA HINGGA KE AKHIR HAYAT. IA MERANGKUMI MAKNA KETUNDUKKAN DAN KECINTAAN KEPADA ALLAH SWT.......

Words: 933 - Pages: 4

Faktor Perkembangan Pesat Islam

...FAKTOR – FAKTOR ISLAM BERKEMBANG PESAT DI NUSANTARA Impak Hubungan Islam – Barat Ketidaksukaan masyarakat Barat terhadap Islam lebih kerana the ignorance of Islam dan ini akan semakin berkurang. Umat Islam di Barat akan menjadi komunikasi yang efektif dan duta-duta yang handal untuk menjelaskan dan memperlihatkan wajah Islam yang sesungguhnya di sana. Melalui mereka, nasib umat Islam diluar Barat akan disuarakan dan penderitaan demi penderitaan negara-negara Muslim akibat dominasi Barat yang kebanyakannya bijak yang tidak adil akan berkurang. Akibat dari ajaran Islam yang semakin tersebar di Barat dan suara politik kaum Muslimin semakin kuat, jambatan untuk terciptanya saling pemahaman dan pengertian akan semakin kondusif dan menguat. Islam dan Barat mudah-mudahan akan masuk ke dalam sebuah equilibrium sejarah baru yang lebih adil, lebih fair dan lebih demokratis . http://moeflich.wordpress.com/2008/03/18/islam-di-amerika-keajaiban-bernama-911/ Perdagangan Penyebaran Islam telah disumbangkan oleh golongan pedagang yang sekali gus bertindak sebagai mubaligh. Ada dalam kalangan mereka adalah golongan ulama dan golongan sufi. Walaupun pada peringkat awal tumpuan perdagangan ialah dengan negara China, akan tetapi pedagang-pedagang terpaksa singgah berbulan-bulan lamanya di pelabuhan-pelabuhan Kepulauan Melayu untuk menunggu angin yang sesuai untuk meneruskan pelayaran ke China atau untuk pulang ke Tanah Arab. Dalam jangka masa yang panjang ini, pedagang-pedagang ini......

Words: 1382 - Pages: 6

Etika Dalam Bisnis International

...ETIKA DALAM BISNIS INTERNATIONAL BAB I PENDAHULUAN 1. 1. Pendahuluan Sejak dahulu kala bisnis – atau pada waktu itu masih terbatas pada “perdagangan” – menjadi sarana penting untuk mendekatkan negara-negara dan bahkan kebudayaan-kebudayaan yang berlain-lainan. Kalau dilihat dari perspektif sejarah, perdagangan merupakan faktor penting dalam pergaulan antara bangsa-bangsa. Bertentangan dengan ekspansi politik yang terus-menerus membawakan peperangan dan penderitaan bagi negara-negara bersangkutan, maka perdagangan justru sempat menyebarkan perdamaian dan persaudaraan. Sejarawan besar dari Skotlandia, William Robertson (1721-1793), menegaskan bahwa “perdagangan memperlunak dan memperhalus cara pergaulan manusia”. Hubungan perdagangan dengan pengertian “asing” rupanya masih membekas dalam bahasa Indonesia, karena salah satu arti “dagang” adalah “orang dari negeri asing”. Dengan saran transportasi dan komunikasi yang kita miliki sekarang, bisnis internasional bertambah penting lagi. Berulang kali dapat kita kita dengar bahwa kini kita hidup dalam era globalisasi ekonomi: kegiatan ekonomi mencakup seluruh dunia, sehingga hampir semua negara tercantum dalam “pasar” sebagaimana dimengerti sekarang dan merasakan akibat pasang surutnya pasar ekonomi. Gejala globalisasi ekonomi ini berakibat positif maupun negatif. Internasionalisasi bisnis yang semakin mencolok sekarang ini menampilkan juga aspek etis yang baru. Tidak mengherankan jika terutama tahun-tahun terakhir...

Words: 1586 - Pages: 7

More Details | atikniti | download