Saidasaida Dk

In: Philosophy and Psychology

Submitted By Saida13
Words 10260
Pages 42
Лекции по лексикологии для студентов филологического факультета.

Тема: Основные типы лексического значения слов в русском языке.

План

1. Прямое и переносное значения слов. 2. Немотивированные и мотивированные значения. 3. а) Свободные значения слов; б) Несвободные значения слов: – фразеологически связанные, – синтаксически обусловленные, – конструктивно ограниченные.

Литература

1. М.Фомина. Современный русский язык. // Лексикология. М., 1990. 2. Л.Крысин. Современный русский язык. // Лексическая семантика. Лексикология. Фразеология… 2-е издание. М., 2009 г. 3. Л.Рахманова, В.Суздальцева. Современный русский язык. // Лексика . Фразеология. М., 2011 г. 4. Д.Розенталь. Современный русский язык. М., 2009 г. 5. С.Колесникова. Современный русский язык. М, 2008 г. 6. П.Лекант. Современный русский язык. М., 2004, 2007, 2009 г.г. 7. Н.Валгина. Современный русский язык. М., 2008 г. 8. В.Костомаров. Современный русский язык. М., 2010 г.

Сопоставление различных слов и их значений позволяет выделить несколько типов лексических значений слов в русском языке. По способу номинации выделяются прямые и переносные значения слов. Прямое (или основное, главное) значение слова – это такое значение, которое непосредственно соотносится с явлениями объективной действительности. Например, в сочетании «мягкий воск», «мягкая глина» слово «мягкий» употреблено в своём прямом значении, или сочетание «начертить круг», где слово «круг» также употреблено в прямом значении. Важным отличительным признаком прямого значение является конкретность. Прямые значения слов менее всех других зависят от контекста, от характера связей с другими словами. Переносные (непрямые) значения слов возникают в результате переноса названия с одного явления…...

Similar Documents

Dansk Analyse Af Reklamer (Dk) (12)

...Analyse til raklamer Beskrivelse: Selve Tv-reklamen forgår selvfølgelig i Danmark fordi Tuborg er en dansk firma og sproget er Dansk. Miljøet indendørs ser da ikke ligefrem fattigt ud, men man kan godt se at de ikke ligefrem har mange penge, de konkrete ting der ses, er alle plakaterne på væggen og sengen og ølflasken og fjernbetjeningen. (0.32) Reklamen forgår muligvis en lidt sent aften i Januar – Februar måned pga. at personerne ikke ligefrem har shorts og t-shirts på, og manden (0.37) siger også selv, ’’når du nyder en grøn Tuborg i januar og februar måned støtter du musikken.’’ Der er 5 personer involverede, 4 mænd omkring de 30 år som har et heavy metal band, og er påklædt i SORT og kun sort, og de er påklædt som ’hårde typer.’ Deres personligheder udtrykkes også ret godt, de prøver at virke som hårde typer, og som meget rå typer som er meget aggressive. Den gamle mor som kommer ind, er meget rar, kærlig og hjælpsom, og hun er påklædt som en bedstemor og ikke som endnu en hård type. Handling: Meget kort fortalt, de 4 ejere af dette band, har brug for penge til at købe et bass anlæg, og beder så Lucifer til hjælp, de vil give deres sjæle til Lucifer, hvis han bare kan skaffe dem et bass anlæg. Så kommer bedstemoren ind, og de tror stræks at det er Lucifer, og så bliver det hele vendt på hovedet. Virkemidler: Den dominerende virkemiddel er helt klart lyden vil jeg sige, og kameraets stilling. Sproget virker hårdt når de taler, og så lydeffekterne gør det...

Words: 959 - Pages: 4

Hrm Parctices of Mcdonalds

...vki pkykd] /keZfiz; ,oa LoHkko ls datwl gksrs gSaA vkidks u'kk djus dh vknr gksrh gSA vki vius O;fDrRo ls nwljksa dks viuh vksj vkdf"kZr djus esa l{ke gksrs gSaA vki lq[k vkSj nq%[k nksuksa ifjfLFkfr;ksa esa izlUu jgus okys ,oa u ?kcjkus okys gksrs gSaA vki jktuhfr ,oa vU; O;olk;ksa ls /ku dekus okys gksrs gSaA vki vius lxs lacaf/k;ksa ls I;kj djus okys] O;kikj esa dq'ky ,oa Ik;VZu izseh gksrs gSaA vki IykfLVd m|ksx] diM+k m|ksx] ckj] jsLVksjsaV] Qsalh LVksj] vkWVkseksckby m|ksx] ;krk;kr] isafVx] QksVksxzkQh] C;wVhikyZj] ra=&ea= ,oa T;ksfr"k] csdjh] LVwfM;ks] nw/k Ms;jh] jlksb;k] vdkmaV~l] cSafdax] laxhr dyk] ukV~;dyk] fQYe m|ksx] tt] odhy] budeVSDl&lsYlVSDl vf/kdkjh ,oa lykgdkj vkfn ls lacaf/kr gks ldrs gSaA vki 'kfDr'kkyh] lR; cksyus okys] 'kqHk vkpj.k ls ;qDr gksrs gSaA vki ljdkjh ukSdjh ls ;qDr] fdlh Hkh dk;Z dks djus esa vius eu dh djus okys ,oa okgu laiUu gksrs gSaA vkidh cqf) vkSj Hkkouk,a dkQh rhoz gksrh gSA vkidh Lej.k 'kfDr ,oa vkUrfjd le> cgqr vPNh gksrh gSA vki fo}ku] /kkfeZd LoHkko ;qDr] vPNk cksyus okys ,oa vkfFkZd :i ls laiUu gksrs gSaA vki /keZ ds uke ij nwljksa dks /kks[kk nsus okys Hkh gks ldrs gSaA vki ,dkar ;k xqIr LFkku esa jguk ilan djrs gSaA vki vPNs fe=ksa ls ;qDr] nkuh] vusdksa m|ksx ;k izca/k }kjk /ku ykHk djus okys gksrs gSaA vki viuh bPNk ls vius ls cM+s in ij vklhu yksxksa dks [kq'k j[kus esa lq[k dk vuqHko djrs gSaA vki d`f"k ls lacaf/kr dk;ksZa ;k ijns'k ls /ku izkIr djus okys gksrs gSaA vki n;kyq] lR; opu cksyus okys ,oa le`f)'kkyh gksrs gSaA......

Words: 1314 - Pages: 6

Abc Ghhjfcc

...eqO+kQEey rkSj ij nsus dh dksf'k'k dh x;h gSA blfy, igys reke dh reke fdrkc dks 'kq: ls vkf[+kj rd [+kwc X+kkSj ls i<+uk dksbZ ek;uh nsxkA D;ksafd ,d I+kQjeku nwljs ls fcYdqy tqnk gksrk pyk x;k gSA bl rjg ij rtqcsZ dh eqn~nr o T+;knrh dk vlkZ bl fdrkc dk vlyh eryc o I+kQk;nk [+kqn c [+kqn le>k,xkA flI+kZQ ,d gh nI+kQk i<+us ls dksbZ eryc gkfly u gksxkA (2) bl bYe dh cqfu;kn ij fdrkc dh ftYn yky gYokuh jax balkuh gkFk esa eqckjd iQy nsxhA yky jax ds cX+kSj fdlh Hkh vkSj jax dh ftYn X+kSj eqckjd gksxhA (3) fdlh ckr dks vkt+ekus ls igys mlds eqrvfYyd viuk T++kkrh iQSlys ls xyr dguk nq#Lr u gksxkA (4) fdrkc ds cX+kSj eu?kM+r ckr oge iSnk djsaxhA (5) vjekuksa esa yEch&yEch bckjr fy[kus ds ctk, flI+kQZ ^^gokyk yky fdrkc fy[kk gSA** ftlls fy[kh gqbZ bckjr ds lcwr dh 'kgknr ls eqjkn ugha cfYd bckjr eT+dwjk ds ckn vkSj bckjr lkFk feyk ysus dh rjI+kQ b'kkjk gSA blfy, gokyksa dh bckjr dks T+k:j lkFk feykdj i<+rs tkosaA (6) dq.Myh dk cukuk vkSj mldh nq#Lrh dk tkapuk reke eqrvfYyO+kQk bYe dh okdI+kQh ds ckn 'kq# djsaA vkSj nkSjku oD+r esa vjeku uEcj 181 ds mlwy ij bl fdrkc ds vk[+khj ij fn;s gq, iQkeZ dks lkFk ys dj rtqckZ gkfly djsaA (7) crk, gq, I+kQjeku ds tokc dh xyrh crkus okyk bl bYe dks c<+kus ds fy, lc ls ennxkj nksLr gksxkA (8) ckr dh vlfy;r ikus ds fy, fdlh nwljs bYe ;k vkfye dh cn[+kksbZ ls ijgsT+k pkfg,A (9) blesa 'kd ugha fd fuUnd vkSj vged e[+kkSy mM+kus okys ls djkgr vk gh tk;k djrh gS eX+kj nqfu;koh lkfFk;ksa dks fgLc gSfl;r bl bYe ls iQ+k;nk igqapkuk balkuh 'kjkiQ+r......

Words: 24973 - Pages: 100

An Dk

...Porter’s Five Force Framework Threat of new entrants Bargaining power of suppliers Competitive rivalry Bargaining power of Buyers Threat of substitutes (1)Market Structure No. of players. Demand / Supply Market Share (2)Market Conduct (actions) Strategies Reactive/ Proactive (3)Market Performance (financial) Intra industry competition All the components of five force model have impact on these three levels of intra-industry competition Entrants 1. Economies of scale e.g, benefits associated to the bulk purchasing. 2. The high or low cost of entry, cost of latest technology 3. Ease of access to distribution channel (Ex: Sony faced in India from BPL, Videocon; Case of Castrol and Toyota ) 4. Cost advantages not always related to the size of company e.g. personal contacts or knowledge that larger companies do not know (Learning curve effects) 5. Will competitors retaliate? 6. Govt. action. 7. How important is differentiation? Entry barriers  Govt. policy related (Coke, FDI in Retail )  Technology related (Steel, Thermal, Aluminium) Marketing related ( Distribution, Contacts, Differentiation ) Ex: Control, Sony could overcome the entry barrier The product categories and the entry barriers ( Cigarette as a Product category and its marketing and technology related entry barriers) Threat of Substitutes This is High where: • There is Product to Product Substitution The Power of Buyers •This is low where these are few,......

Words: 308 - Pages: 2

Jdogs Title

...skdjkskas a aks dlakjsd lak;lksjd ;klajdlkj a;lkjds; lk lkaj dk;lj ak;lj ds;lkj a;lkj dk;lj ;alkjsd;l ;alksjd ;klj ;lakjs k;ldj k;laj dsk;lj a;klj d;kl jak;l djk;l ajk;ldsj klj ak;ldj k;laj ;kldj k;laj dk;lj a;l aj;lkdj k;la dklj aklj dk; jak;l jdk;lsj klaj k;ldsj klaj dk;lj aklj dsklj ak;lj sdk;l ja;lkj dk;lj akl jdk;l ja;lkdj k;laj sk;ldj ak;lj dk;laj dsk;lj a;klj dk;laj kldsj ak;l k;ldsj ak;l jdklsj ak;lj ;dskl jalk; jdslk ajkl sdjkal dklj akldj k;laj dk;lja k;lj klaj dk;lj a;lkj d;lk dkl;j aklj akl djkl djs;klaj ;lskdj lak; jdk;lsdj ;alkj ;ldskj a;lkj ds;klj ak;lj dsk;l jak;l djk;laj k;ldsj ;klaj sk;l jdk;laj skld jak;lj dsk;l jaklj dsk;lj a;ljds k;l jaklj dsk;l jak;lj s;kldj a;lkjd; lkdj klaj ;lkdsj k;lj sdk;lj ;akljd ;klsj ;klasjd klasj k;laj dk;lj da;klj dk;laj k;ldj ;aklds j;klsj d;sklaj ;lkdsj lak jdk;lj k;la jkladj k;laj sk;lds jak;lj k;ldsj ak;lsjd k;ldsjk;lj ;klaj dsk;lj a;klj dk;la jk;lsdj ;alkj dsk;lja ;lkdj ;klj ak;ldsj ;kla jk;ldsj ak;ljd sk;lja;kldsj ak;lsjd ;lkj ds;klj a;lkj dsk;lj a;lkdsj klaj dsk;lj a;lsdkj kla;sj k;lajd l;aksj dk;lj ds;lkaj ;lkdsj k;lj dsl askldj klja k;lsjd k;laj ks;ldj ka;lj sdk;lj ak;l dsjk;l jak;lsdj k;lj ak;ldsj k;laj sk;ldj k;alj sdk;lj ak;lsj dk;lj k;lj ak;ljsdk;lj ak;lj k;ldsj k;laj sdk;laj ;ldkj ak;lj dsk;lj aklsj dk;laj ;lkdsj k;la jk;ldsj k;laj dsk;lj ak;l jdskl;j ak;l jkds;lj k;laj sdklj aklj dsk;l jak;l djklaj k;laj k;ldsj klasj k;lasj dkldsj kl;dj lj ak;l dsjkla dk;lj a;klsj d;klasjd k;laj k;ldaj k;lj dsklj ak;l jdsk;l......

Words: 451 - Pages: 2

Yoda Dk Doee

...Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da Yo da...

Words: 252 - Pages: 2

Jesus and the Deathstar

...ad;mg ;dgm sdlg dk ljs lsfll gnsdll ns. dagag ag sdg sd gdsg dsg sdg sfh fxkh sdl sld lds dgld ga ad;mg ;dgm sdlg dk ljs lsfll gnsdll ns. dagag ag sdg sd gdsg dsg sdg sfh fxkh sdl sld lds dgld ga ad;mg ;dgm sdlg dk ljs lsfll gnsdll ns. dagag ag sdg sd gdsg dsg sdg sfh fxkh sdl sld lds dgld ga ad;mg ;dgm sdlg dk ljs lsfll gnsdll ns. dagag ag sdg sd gdsg dsg sdg sfh fxkh sdl sld lds dgld ga ad;mg ;dgm sdlg dk ljs lsfll gnsdll ns. dagag ag sdg sd gdsg dsg sdg sfh fxkh sdl sld lds dgld ga ad;mg ;dgm sdlg dk ljs lsfll gnsdll ns. dagag ag sdg sd gdsg dsg sdg sfh fxkh sdl sld lds dgld ga ad;mg ;dgm sdlg dk ljs lsfll gnsdll ns. dagag ag sdg sd gdsg dsg sdg sfh fxkh sdl sld lds dgld ga ad;mg ;dgm sdlg dk ljs lsfll gnsdll ns. dagag ag sdg sd gdsg dsg sdg sfh fxkh sdl sld lds dgld ga ad;mg ;dgm sdlg dk ljs lsfll gnsdll ns. dagag ag sdg sd gdsg dsg sdg sfh fxkh sdl sld lds dgld ga ad;mg ;dgm sdlg dk ljs lsfll gnsdll ns. dagag ag sdg sd gdsg dsg sdg sfh fxkh sdl sld lds dgld ga ad;mg ;dgm sdlg dk ljs lsfll gnsdll ns. dagag ag sdg sd gdsg dsg sdg sfh fxkh sdl sld lds dgld ga ad;mg ;dgm sdlg dk ljs lsfll gnsdll ns. dagag ag sdg sd gdsg dsg sdg sfh fxkh sdl sld lds dgld ga ad;mg ;dgm sdlg dk ljs lsfll gnsdll ns. dagag ag sdg sd gdsg dsg sdg sfh fxkh sdl sld lds dgld ga ad;mg ;dgm sdlg dk ljs lsfll gnsdll ns. dagag ag sdg sd gdsg dsg sdg sfh fxkh sdl sld lds dgld ga ad;mg ;dgm sdlg dk ljs lsfll gnsdll ns. dagag ag sdg sd gdsg dsg sdg sfh fxkh sdl sld lds dgld ga ad;mg ;dgm sdlg dk ljs lsfll......

Words: 2278 - Pages: 10

Jurisdiction Under Civil Procedure Code

...es XYwkdskt dk vo’kskl.k djrk gS SGLT -2 inhibiter ysus ls fdMuh es Xywdskt dk vo’skkl.k ugh gskikrk ,oa ew= ds tfj;s Xywdskt ‘’kjhj ls cgkj fudyus yxrk gS blls jDr es ‘’kdZjk dk Lrj de gsk tkrk gS Hkkjr es ;g bykt tYn vkus dh laHkkouk gS ;g eSktwnk bykt ls FkskMk eagxk gS fleyhu ;---- ;g ,d izdkj dk batsDVscy flFksVhd gkeskZu gS tsk Mk;fcVht es [kkus ds ckn jDr es Xywdskt dk Lrj fu;=har djrk gS tsk blwyhu bLrseky djrs gS muds fy;s izHkkoh bykt gS DR Rajeev patni Diabetologist &endocrinologist Sdmh Jaipur Ukk’rk de djsxk Mk;chVht dk [krjk;----- fczVsu ds lsVa tktZ ;wuholhZVh vkQ ynau ds ’kks/kdrkZvks ds vuqlkj ik;k x;k dh fu;her uk’rk djus okys cPpsk es Vkbi 2 Mk;chVht dk [krjk de gsk ldrk gS D;ksdh mles mPp Qkbcj ;qDRk Pkhts TkSLks EkVj cskzdYkh vskVLk Lks Mk;CkhVht dk [krjk de jgRkk gSs ikpur=a nqjLr djus ds fy;s cztklu es cSBs;---[kkuk [kkus ds rqjUr ckn 10 feuV rd cztklu ij cSBus ls gzn; ij nckc ugh jgrk ,oas jh< dh gMMh lh/kh jgrh gS uskV;--tskM dknnZ xBh;k ;k iSj dk dskb vkisz’ku gqvk gskrsk ugh djs DR kiran gupta Naturopathy specialist 1 Tkkequ ds irs pckus ls e/kqesg jskx de gsk tkrk gS 2 5xkze eFskh dk nkus es......

Words: 463 - Pages: 2

Hello Dk

...Det psykoaktive stof i hampplantens harpiks hedder tetra-hydro-cannabinol (THC). En vigtig kemisk egenskab ved stoffet er dets høje fedtopløselighed. Konsekvensen heraf er, at det let optages og deponeres i kroppens fedtvæv. Det er molekylets næsten rene kulbrintekarakter, der gør THC blandbart med fedt. Organiske molekyler, hvis egenskaber blandt andet bestemmes af en -OH gruppe, navngives med endelsen -ol ligesom i ethanol (alkohol). De seneste ti års forskning har vist, at THC udøver sin virkning i hjernen ved aktivering af cannabinolreceptorer, der er af syv-helix typen. Det er specielt det limbiske system med hippocampus, lillehjernen og substantia nigra – et celleområde i mellemhjernen – der har store koncentrationer af disse receptorer. Se figur 1.3. og 1.4. Hippocampus spiller bl.a. en central rolle for hukommelsen. Når dette område udsættes for en THC påvirkning, svækkes korttidshukommelsen og dermed hjernens evne til at lagre information i langtidshukommelsen. Det limbiske system har en regulerende effekt på følelseslivet. Skiftende følelsesoplevelser og stemningsskift styres fra dette center. Mange hashrygere beskriver, at de under rusen får et »grineflip« eller bliver deprimerede. Det er THC´ens aktivering af cannabinolreceptorerne i det limbiske system, der må antages at udløse disse følelser. Lillehjernen (cerebellum) og substantia nigra står for koordineringen og finjusteringen af kroppens bevægelser. Når disse funktioner hæmmes af THC, kan det ikke undre......

Words: 417 - Pages: 2

Songs

...vkSj nks cÙk[k nksLr FksA dNq, dks cksyuk vPNk yxrk FkkA gj fnu og vius nksuksa nksLrksa dks dbZ dgkfu;k¡ lqukrk FkkA ,d lky fcydqy Hkh ckfj'k ugha gqbZA ikuh ds fcuk ftank jgus esa vleFkZ ns[k] cÙk[kksa us r; fd;k fd og nwljh txg pys tk,axsA tc dNq, dks ;g ckr irk pyh rks og cgqr mnkl gqvkA mlus dgk] ¶vxj rqe nksuksa dk ;gk¡ ls tkuk T+k:jh gS] rks Ñi;k eq>s Hkh vius lkFk ys tkvks!¸ ,d cÙk[k us dgk] ¶ysfdu rqe rks mM+ ugha ldrs gks!¸ ¶rks rqEgsa ge lkFk dSls ys tk,axs\¸ ysfdu dNqvk dqN Hkh lquus ds i{k esa ugha FkkA ckn esa] cÙk[k us ,d ;kstuk cukbZA cÙk[k us dgk] ¶ge rqEgsa ys tk,saxs!¸ ¶ysfdu rqEgsa ;g oknk djuk gksxk fd rqe pqi jgksxs vkSj fcydqy ugha cksyksxs!¸ dNqvk bl 'krZ ds fy, jkth gks x;kA cÙk[k us dNq, dks ;kstuk Li‘ djds crk;h] mlus dgk ¶ge gekjh pksap esa ,d ydM+h ds nksuksa Nksj idM+saxsA rqEgsa ydM+h ds chp ds fgLls dks vius eq¡g ls idM+uk gSA¸ ¶mlds ckn] ge rqEgsa lkFk ysdj mMs+axsA¸ nwljs cÙk[k us dNq, ls dgk] ¶ysfdu rqEgsa ;g ckr t:j ;kn j[kuh gksxh fd rqEgsa pqi jguk gS] vU;Fkk rqe tehu ij fxjdj ej tkvksxsA¸ dNq, us flj fgykdj lgerh nhA vxyh lqcg] nksuksa cÙk[kksa us pkassp esa ydM+h dk ,d ,d Nksj idM+dj vkSj ydM+h dk chp dk fgLlk dNq, us eq¡g esa idM+ dj mM+uk 'kq: fd;kA mUgksaus igkM+ vkSj isM+ksa dks ikj fd;kA dNq, dks pqipki jgus esa dfBukbZ gks jgh FkhA og ,d xk¡o ds Åij ls tk jgs Fks tc xk¡o okyksa us mUgsa ns[kkA muesa ls dqN fpYyk,a] ¶cÙk[kksa dh rjiQ ns[kks og ,d dNq, dks mM+kdj ys tk jgs gS! D;k ;g......

Words: 389 - Pages: 2

Poem

...vkSj nks cÙk[k nksLr FksA dNq, dks cksyuk vPNk yxrk FkkA gj fnu og vius nksuksa nksLrksa dks dbZ dgkfu;k¡ lqukrk FkkA ,d lky fcydqy Hkh ckfj'k ugha gqbZA ikuh ds fcuk ftank jgus esa vleFkZ ns[k] cÙk[kksa us r; fd;k fd og nwljh txg pys tk,axsA tc dNq, dks ;g ckr irk pyh rks og cgqr mnkl gqvkA mlus dgk] ¶vxj rqe nksuksa dk ;gk¡ ls tkuk T+k:jh gS] rks Ñi;k eq>s Hkh vius lkFk ys tkvks!¸ ,d cÙk[k us dgk] ¶ysfdu rqe rks mM+ ugha ldrs gks!¸ ¶rks rqEgsa ge lkFk dSls ys tk,axs\¸ ysfdu dNqvk dqN Hkh lquus ds i{k esa ugha FkkA ckn esa] cÙk[k us ,d ;kstuk cukbZA cÙk[k us dgk] ¶ge rqEgsa ys tk,saxs!¸ ¶ysfdu rqEgsa ;g oknk djuk gksxk fd rqe pqi jgksxs vkSj fcydqy ugha cksyksxs!¸ dNqvk bl 'krZ ds fy, jkth gks x;kA cÙk[k us dNq, dks ;kstuk Li‘ djds crk;h] mlus dgk ¶ge gekjh pksap esa ,d ydM+h ds nksuksa Nksj idM+saxsA rqEgsa ydM+h ds chp ds fgLls dks vius eq¡g ls idM+uk gSA¸ ¶mlds ckn] ge rqEgsa lkFk ysdj mMs+axsA¸ nwljs cÙk[k us dNq, ls dgk] ¶ysfdu rqEgsa ;g ckr t:j ;kn j[kuh gksxh fd rqEgsa pqi jguk gS] vU;Fkk rqe tehu ij fxjdj ej tkvksxsA¸ dNq, us flj fgykdj lgerh nhA vxyh lqcg] nksuksa cÙk[kksa us pkassp esa ydM+h dk ,d ,d Nksj idM+dj vkSj ydM+h dk chp dk fgLlk dNq, us eq¡g esa idM+ dj mM+uk 'kq: fd;kA mUgksaus igkM+ vkSj isM+ksa dks ikj fd;kA dNq, dks pqipki jgus esa dfBukbZ gks jgh FkhA og ,d xk¡o ds Åij ls tk jgs Fks tc xk¡o okyksa us mUgsa ns[kkA muesa ls dqN fpYyk,a] ¶cÙk[kksa dh rjiQ ns[kks og ,d dNq, dks mM+kdj ys tk jgs gS! D;k ;g......

Words: 389 - Pages: 2

Ram Sloka Public School

...DJs djsj dks DJs xks skd jx sbzk sjxj djd dks dks dksbdks dkd SKS xnks dks dks dks sjs SKS SKS xkd did dkdbd dks dks dks dks djdkd disk dksjdbdkd dkdks dkxj sbsn kshs shsj sjsb dks djd dks dks ddid dks did dks doe dks sbso ejsosbsbsosvs SKS sbsisvdidjd did dks didHihshsvsgshshshsgsvsvsvsvsvsbshdhdjd SB x sjd DNS sjs djd d sjjd djd dnks DJs sjsj SKS xjs DJs djsj dks DJs xks skd jx sbzk sjxj djd dks dks dksbdks dkd SKS xnks dks dks dks sjs SKS SKS xkd did dkdbd dks dks dks dks djdkd disk dksjdbdkd dkdks dkxj sbsn kshs shsj sjsb dks djd dks dks ddid dks did dks doe dks sbso ejsosbsbsosvs SKS sbsisvdidjd did dks did did did did didjdid did did didjHihshsvsgshshshsgsvsvsvsvsvsbshdhdjd SB x sjd DNS sjs djd d sjjd djd dnks DJs sjsj SKS xjs DJs djsj dks DJs xks skd jx sbzk sjxj djd dks dks dksbdks dkd SKS xnks dks dks dks sjs SKS SKS xkd did dkdbd dks dks dks dks djdkd disk dksjdbdkd dkdks dkxj sbsn kshs shsj sjHihshsvsgshshshsgsvsvsvsvsvsbshdhdjd SB x sjd DNS sjs djd d sjjd djd dnks DJs sjsj SKS xjs DJs djsj dks DJs xks skd jx sbzk sjxj djd dks dks dksbdks dkd SKS xnks dks dks dks sjs SKS SKS xkd did dkdbd dks dks dks dks djdkd disk dksjdbdkd dkdks dkxj sbsn kshs shsj sjsb dks djd dks dks ddid dks did dks doe dks sbso ejsosbsbsosvs SKS sbsisvdidjd did dks did did did did didjsb dks djd dks dks ddid dks did dks doe dks sbso ejsosbsbsosvs SKS sbsisvdidjd did dks did did did did Hihshsvsgshshshsgsvsvsvsvsvsbshdhdjd SB x sjd DNS sjs djd d sjjd djd dnks DJs sjsj SKS xjs DJs djsj dks DJs......

Words: 793 - Pages: 4

Dk Why You Asking

... Kim Jong Un is the the 29-year-old ruler of North Korea, one of the most distinctive and unpredictable countries in the world. It is a cocktail of poisonous elements: autocratic, repressive, isolated and poor (Powell).Its regime is dangerous not only to its people but also to the rest of the world. Its actions have had an unsettling impact on international relations in northeast Asia, particularly its nuclear tests in 2006 and 2009 and its shelling of Yeonpyeong Island in 2010, all of which led to tensions between China and the united States (Ahn). North Korea’s present and future, therefore, are of global concern (Powell). North Korea is "a Stalinist monarchy" where bloodlines, and only bloodlines, determine who the next dictator will be--no matter how young or inexperienced that person may be, notes South Korean scholar Cheong Seong-chang (Ahn). Nearly 30,000 U.S. troops sit across the border, helping defend South Korea   against the 1.2 million-member army, most of it which exists within 30 miles of the demilitarized zone. Over the past decade, despite crippling economic sanctions imposed by most of the outside world, North Korea has defiantly developed and tested nuclear weapons and the long-range missiles needed to deliver them (Ahn). Western intelligence agencies make an educated guess that Pyongyang is holding 8 to 12 nuclear weapons. The hard truth is that North Korea is Asia's last remaining Cold War trip wire (Ahn).       This is the country now ostensibly helmed......

Words: 327 - Pages: 2

Dk Modern

...eksport betød, at industrialiseringen blev skubbet i gang. * Efterspørgsel efter nye maskiner hos små håndværks- og industrivirksomheder i byerne. * Dampmaskinen. * C.F. Tiegen erhvervsmand direktør for privatbanken i 1857 DFDS 1866 det Store Telegrafselskab i 1869. * 1890´erne: Antallet af arbejdere voksede til det dobbelte, værdien af industriproduktionen steg til det tredobbelte. * 1900: Værktøjsstål, specialmaskiner og elmotoren effektiv produktion. * 1906: Teknologisk institut Styrke til den teknologiske udvikling i handel og industri. * 1912: Det første fragtskib drevet af dieselmotor, Selandia, Burmeister og Wain i KBH. Dansk skibsteknologi var i front internationalt. * Den industrielle udvikling i DK skyldtes bl.a. transportrevolutionen. Arbejdsforhold * I begyndelsen af industrialiseringen var arbejdsforholdene ret ringe (børn og underbetaling). * 1873: Fabrikslov Ingen børn under 10 år. * 1889: Maskinbeskyttelsesloven. * 1901: Barselsorlov til kvinder. * 1914: Ingen børn under 14 år på fabrikkerne. * En almindelig familie brugte ca. 75 % til mad, 15 % til bolig og resten kunne gå til de øvrige behov. Når alt dette var betalt var der ca. 1-2 % tilbage til opsparing eller sygeforsikring. * Det var vanskeligt at få tilværelsen til at hænge sammen. *...

Words: 367 - Pages: 2

Islamic Banking

...LKM400 ACE464 (DK S) AFW362 (DK G) Isnin AMW348 (DK K) APP378 (DK L) ATW113E [A] (DK T) ATW113E [B] (DK D) ATW113E [C] (DK A) TITAS TITAS ACW250 (DK T) *ATW103 [A] (DK G) *ATW393E [A] (DK H) *ATW393E [B] (DK A) *ATW393E [C] (DK E) R BAHASA INGGERIS KO-K ACE462 (BT142) Minor Sains ACW170/270 (DK T) AMP346E (DK O) Selasa APP373 (DK L) *ATW261 [A] (DK G) *ATW261 [B] (DK I) *AFW360 [A] (DK F) Minor Sastera MinorSains ACE490 (DK E) AFP368 (DK S) AMP354/342 (DK J) *ATW108 [A] (DK D) *ATW108 [B] (DK F) E ACW281 (DK Z) AMW342/340 (DK S) AOP351 (SK2) ATU396E (DK I) ACW410 (SK1) B. Inggeris Minor Sastera / Pengurusan MINOR KOMPUTER ACW420 (DK Z) T. Maklumat Minor Pengurusan ACW163/262 (DK E) *ATW395/ATP393 [A] (SK3) Rabu *ATW251 [A] (DK E) *ATW251 [B] (DK V) ACW291/391 (SK2) AOP353 (DK G) APW302E (DK D) ACE461 (BT145) Minor Komp. H ACW472 (DK V) ACW367 (DK Z) *ATW395/ATP393 [B] (DK W) # AKP201 (SK4) # AKW104 (SK3) Minor Sastera / Pengurusan ACE450 (DK Z) ACW110 (DK P) Khamis ACW365 (DK E) AFP369E/365E (DK F) AOW356E (DK N) ATW223 (DK W) Minor Komp. *AFW360 [B] (DK S) AMP347E (DK L) AOW357 (DK Z) ATW241 (DK H) ACW265/364 (DK Z) A ACW390 (DK T) # AKP202 (SK4) # AKP302 (SK1) # AKW103 (SK3) MinorSains WUS101 (DTSP) KO-K ACW482 (DK Z) Jumaat AIW303 (DK P) "AOW360 (DK C) AMW345/343 (DK H) APP301 (DK P) ATW103 [B] (E48B) ACW352/353 (DK R) T ATW124 (DK W) AMW346/344 (DK K) ACW264/263 (DK......

Words: 360 - Pages: 2

Ralph Dumke | Watch movie | Baixar APK