Світова Економіка Та Україна

In: Business and Management

Submitted By Ludenus
Words 12898
Pages 52
Центр Разумкова

Результати-2011 і перспективи-2012: світова економіка та Україна
В.Юрчишин

Криза 2008-2009рр. виявилася неочікуваною і досить руйнівною для глобальної економіки. Хоча завдяки неординарним заходам урядів і міжнародних фінансових інститутів вдалося обмежити депресивні шоки, проте поки світова економіка не вийшла на шлях збалансованого зростання. Нинішня ситуація ускладнюється тим, що стосовно головних чинників, які привели до розгортання кризи (або неможливості вчасного запобігання їй), так і не отримано відповіді на питання, яка частина «провини» лежить на неспроможності ринку, а яка на «неспроможності держави» та міжнародних фінансових інститутів, які не забезпечили належного регулювання. І сьогодні у країнах світу, по суті, відбувається зміна наголосів і «парадигми» економічної політики, формуються оновлені актуальні напрямки і завдання економічної політики. Невиразна економічна динаміка світової економіки та очікування погіршення економічної ситуації в країнах євро-зони не зможуть не позначитися на економіці України, яка залишається нереформованою і низько конкурентоспроможною. 2011р., який мав стати роком реформаційного «прориву», швидше став роком подальшого консервування структури національної економіки, розчарування населення правильністю обраного країною шляху розвитку. У першому розділі представленого дослідження головна увага концентрується на окремих чинниках і складових світової економіки, нинішніх складнощах і суперечностях реалізації політики розвитку. У другому розділі визначаються системні проблеми української економіки, не вирішення яких взагалі призведе до виштовхування країни на узбіччя цивілізаційного процесу.

Зміст
І. Світова економіка 1. Перегляд напрямів і складових зростання світової економіки 2. Суперечності і перспективи світової економіки 3. Макроекономічна ситуація у США 4. Потенціал висхідних економік ІІ.…...

Similar Documents

4wtw544w

...1. The tariff policy of the country as part of the customs policy під митно-тарифною політикою розуміється комплексна система заходів, спрямованих на забезпечення економічного суверенітету країни, охорони державних кордонів, реалізації зовнішньоекономічної стратегії через сферу митних відносин. Положення, що митні відносини є однією зі складових сукупності всіх ринкових відносин, дає змогу зробити висновок, що цілі митно-тарифної політики є похідними від загальноекономічних цілей і визначаються пріоритетами останніх. За допомогою митно-тарифних регуляторів держава коригує товаропотік і географічну структуру експорту та імпорту з урахуванням довгострокових цілей розвитку країни, забезпечення макроекономічної стабільності, підтримання платіжного балансу, стабільного курсу національної валюти, але основними завданнями митно-тарифної політики є: створення оптимальних умов для конкуренції між національними й іноземними виробниками; забезпечення найбільш ефективного використання інструментів митного контролю і регулювання товарообміну на митній території; участь у реалізації торговельно-політичних завдань щодо захисту ринку України; стимулювання розвитку економіки: сприяння здійсненню структурної перебудови і реалізації інших завдань економічної політики; забезпечення належного рівня надходжень до державного бюджету країни. Створення оптимальних умов для конкуренції можливе тільки за умови вирішення головної суперечності митно-тарифної політики: з одного боку, вона повинна сприяти...

Words: 5319 - Pages: 22

Singapore Development

...Зміст Вступ 2 Розділ I. Теорії та підходи до визначення ключових понять необхідних для розуміння механізму функціонування політичної системи Сінгапуру 4 §1. Теорії, за допомогою яких можна пояснити і спрогнозувати розвиток політичної системи Сінгапуру 4 § 2. Підходи до періодизації розвитку держави 8 § 3. Підходи до визначення поняття політична система 9 Розділ II. Політична система Сінгапуру та її особливості. 11 § 1. Періодизація історії Сінгапуру 11 § 2. Політичний режим в Сінгапурі 15 § 3. Партія Народної Дії 18 § 4. Вплив культури на політичну систему Сінгапуру 20 § 5. «Економічне диво» 21 § 6. Національна ідентифікація в Сінгапурі 26 § 7. Політичне майбутнє Сінгапуру 29 Висновки 32 Список використаних джерел та літератури 34 Анотація Вступ Актуальність. Країни Азії у більшості людей в Україні стереотипно асоціюються з відсталими методами управління, але сьогодні держави азійського регіону руйнують стереотипи і розвиваються швидкими темпами. Причому українська влада це почала приділяти цьому значну увагу. Так, нещодавно відбувся перший (з часу встановлення двосторонніх дипломатичних відносин 31 березня 1992 р.) державний візит до Сінгапуру Глави Української держави. Віктор Янукович запропонував Лі Сьєн Луну, прем’єр-міністрові Сінгапуру, створити Українсько-сінгапурську Ділову раду як формат державно-приватної співпраці. Також Президента України зацікавив сінгапурський досвід реформ[1]. ...

Words: 13054 - Pages: 53

Ukraine's European Integration: Benefits and Challenges (Ukr) (Європейська Інтеграція України: Переваги Та Загрози)

...конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на світові ринки, насамперед на ринок ЄС. Як невід'ємна частина Європи, Україна орієнтується на діючу в провідних європейських країнах модель соціально-економічного розвитку. Однак існують певні чинники, які перешкоджають вступу Країни в ЄС. Так, після останнього розширення ЄС на Схід в середовищі політиків та економістів країн-членів Євросоюзу почали проявлятися песимістичні настрої відносно прийняття України до ЄС. На думку європейських експертів, головна відмінність між хвилями розширення Європейського Союзу є те, що попередні трансформації ЄС відбувалися на нижчих рівнях євроінтеграції, тому країни, що приєднувалися до нього, могли брати участь у формуванні його стратегії та інституційної структури. Крім того, отримання «членських квитків» було доволі компромісним, при зустрічних поступках з боку ЄС, тобто за сценарієм, який навряд чи можна повторити на нинішньому етапі розширення ЄС. Принципово важливим моментом є й те, що новий етап розширення відбувається на стадії завершення формування економічного та валютного союзу, значного прогресу на шляху формування політичного союзу, поглиблення співпраці у сфері безпеки. Це особливо ускладнює питання такого розширення – як у політичному, економічному, так і в правовому та процедурному аспектах. Також слід зазначити, що рішення про п’яте та шосте розширення ЄС, в результаті якого до нього приєднались 12 країн, мало, швидше, політичне, ніж економічне підґрунтя, й......

Words: 1702 - Pages: 7

Ukraine on the World Tourist Market

...2003. - №29. 2. Алєксєєва Ю. Державне регулювання туризму в Україні // Трансформаційні процеси розвитку туризму та готельного господарства України: Матеріали Всеукр. наук.-практ. студент. конф. – К.: КУТЕП, 2002. – С. 79-80. 3. Алєксєєва Ю. Регіональні аспекти регулювання туристичної галузі України // Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз: Матеріали наук.- практ. конф.: У 2 т. / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2002. – Т.2. – С. 233-234. 4. Биржаков М.Б. Введение в туризм. - СПб.: Издательский дом "Герда", 2003. - 5-е изд. - 320 с. 5. Білоцерківець Н. Україна туристична //Українська культура. - 2006. - № 3-4. - C. 8-10 6. Біркович В.І. Модернізація туристичного та рекреаційного потенціалу регіонів України //Статистика України. - 2006. - № 3. - C. 83-86. 7. Бриггс С. Маркетинг в туризме / Пер. с англ. - К.: Знання-Прес, 2005. - 358 с. 8. Бурнашов І. Проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні //Диференційне забезпечення керівництва. - 2005. - Вип. 12/7, 4782. - C. 1-35 9. Валентюк І. Туризм як галузь господарського комплексу України // Управління сучасним містом. - 2001. -№10-12(4). - С 60. 10. Виноградська А. Розвиток українського туристичного бізнесу//Економіка. Фінанси. Право. - 2000. - № 5. - C. 13-18 11. Власенко С. Туризм як спосіб виживання //Україна і світ сьогодні. - № 29 (липень). - C. 6 12. Герасименко В. Імідж України як об'єкта міжнародного туризму......

Words: 12452 - Pages: 50

.Культура Як Соціальне Явище.Феномен Української Культури.

...[pic]Тема 1.Культура як соціальне явище.Феномен української культури. | Питання теми: | | |1. Поняття «культури».Сутність, структура, основні функції культури. | | | | | |2.Поняття «національна культура» та специфіка українського типу культури. | | | | | |Основні терміни теми: артефакт, духовна культура, історія культури, культура, культурні норми, культурні цінності, масова культура, | | |матеріальна культура, менталітет, національна культура, світова культура, традиції культури, філософія культури, елітарна культура. | | | | | |1.Сучасне розуміння категорії „культура" пов'язане з Існуванням різних точок зору, тому для його усвідомлення необхідно провести їх | | |класифікацію. При цьому необхідно звернути увагу на те, що класифікації можуть бути різними. Так, згідно однієї, існуючої точки зору можна| | |згрупувати навколо трьох підходів: ...

Words: 4922 - Pages: 20

Article

...participation). It's not a cure-all to solve the problems of a developing economy, but a strong and free civil society seems like a good way to at least deter them from getting too bad. TRANSLATION 5 уроків від економічного зростання БРІК Дослідження успіху та потрясінь великих світових економік, що розвиваються В 2001 році, Джим О`ніл, голова з правління активами банку Голдман Сакс, вдало передбачив, які 4 економіки найшвидше розвиватимуться на протязі десятиліття. Нам відомо, що ця четвірка носить назву під абревіатурою БРІК: Бразилія, Росія, Індія та Китай. Світова економіка пам’ятає його передбачення саме завдяки зручності цієї абревіатури та точності його прогнозів. Китай, Індія і Бразилія є одними із тих захоплюючих держав світу, що найбільш динамічно розвиваються. Насправді, назвати їх «економіками, що розвиваються», означає не надати їм належного значення. Індія є найбільшою округою світу, Китай – найбільшим виробником, Бразилія – найяскравішою економікою, що розширяється на західній півкулі (Росія, карлик цієї групи, страждає від жахливого стану демографічної ситуації та слабкого приватного сектору поза її природних ресурсів). Як інвестори та економічні аналітики шукають наступну партію високо розвинутих ринків, зупинимося та згадаємо уроки БРІК: 1) робота над планом переходу до середнього рівня доходу; 2) торгівля і ще раз торгівля; 3) державний капіталізм може бути дієвим; 4) вбивча корупція; 5) нагальні проблеми громадянського суспільства. (1)......

Words: 3655 - Pages: 15

Лексико-Семантичні, Структурні Особливості Назв Їжі Та Напоїв В Діалектах Англії

...ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТ» МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ Ремешевська Ольга Андріївна (група 2330-2А) КУРСОВА РОБОТА «Лексико-семантичні, структурні особливості назв їжі та напоїв в діалектах Англії» Напрям підготовки: 6.020303 – Філологія Професійне спрямування: Мова та література (англійська) Науковий керівник – доцент, к. філ. н. Лужаниця О.І. Нормоконтролер ___________________________________________________________ (посада) (підпис і дата) (П.І.П.) Запоріжжя – 2013 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 Діалекти Англії як об’єкт лінгвістичних досліджень 1.1 Історія та види сучасних територіальних діалектів Англії 1.2 Теоретичні аспекти та підходи дослідження концепту «їжа та напої» у мовознавстві 8 РОЗДІЛ 2 Особливості номінації лексико-семантичної концепту «їжа та напої» в діалектах південного Ланкаширу, графства Дарем та Чеширу 2.1 Тематичні категорії концептосфери «їжа та напої» 2.2 Структурні особливості назв їжі та напоїв в діалектах Англії Висновки Список використаних джерел ВСТУП У силу особливостей природного середовища проживання народу, його основного історичного роду занять, його......

Words: 6476 - Pages: 26

Концептуалізація Ціннісних Орієнтацій Американського Суспільства Та Їх Втілення У Рекламних Відеороликах

...привертає увагу багатьох дослідників, які усвідомлюють необхідність визначення базових аспектів формування цінностей та їх ієрархію в суспільстві. Існує ряд робіт, присвячених дослідженню ціннісних домінант американців, в яких вчені та дослідники мають різні погляди на класифікацію системи цінностей американців. Питання концептуалізації цінностей вирішується по-різному. Американський соціолог Роберт К. Мертон запропонував, що найбільш важливі цінності американського суспільства – це багатство, успіх, сила і престиж, однак не всі мають однакові можливості для досягнення цих цінностей. Соціолог–функціоналіст Толкот Парсонс відзначив, що американці поділяють спільну цінність «американська робоча етика», яка має на увазі інтенсивну працю. Інші соціологи пропонують називати загальним ядром американських цінностей матеріальний успіх, покладання на науку і технології, демократію, патріотизм, благодійність, свободу, рівність і справедливість, індивідуалізм, відповідальність і розважливість. Так, професор лондонської бізнес-школи Чарльз Хенді в якості основоположної цінності розглядає американське процвітання. Саме зароблений, а не успадкований добробут лежить в основі американських культурних цінностей. Здатність американців вірити в світле майбутнє – це ще одна цінність, яку виділяє Чарльз Хенді. Так як в сучасному світі все більш провідну роль відіграють знання та інформація, то культури, які можуть сприяти розвитку "інституційного оточення, що підтримує технологічні зміни " [......

Words: 283 - Pages: 2

Role and Functions of Law

...http://www.lawbook.by.ru/theory/Skakun/cont.shtml Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с. ЗМІСТ   Розділ І. ВСТУП ДО ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА Глава 1. ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ § 1. Поняття та ознаки юридичної науки § 2. Об'єкти, предмет, метод, функції юридичної науки § 3. Юриспруденція як система юридичних наук Глава 2. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА НАУКА § 1. Виникнення загальної теорії держави і права § 2. Предмет теорії держави і права § 3. Функції теорії держави і права § 4. Метод теорії держави і права § 5. Теорія держави і права в системі суспільних наук § 6. Теорія держави і права в системі юридичних наук Розділ II ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ Глава 3 ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ § 1. Основні теорії походження держави § 2. Загальні закономірності виникнення держави § 3. Ознаки держави, що відрізняють її від соціальної (публічної) влади первіснообщинного ладу Глава 4 ДЕРЖАВНА ВЛАДА І ДЕРЖАВА § 1. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави § 2. Поняття і ознаки держави § 3. Сутність держави § 4. Суверенітет держави і його співвідношення із суверенітетом народу і суверенітетом нації § 5. Функції держави § 6.......

Words: 165743 - Pages: 663

Валютные Операции

...МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» Факультет менеджменту та маркетингу Кафедра міжнародної економіки КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Валютні операції» на тему: “ Кредитні картки ” Студента V курсу, групи УС-41с спеціальності «Міжнародна економіка» Пистряка Артема Вячеславовича Перевірив: д.е.н., професор Кочетков В.М. Київ – 2014 План Вступ 3 1.Історичні передумови виникнення кредитних карток 4 2.Безготівкові розрахунки, здійснювані за допомогою кредитних карток …………………………………………………………………………7 3. Проблеми і перспективи розвитку індустрії банківських пластикових карток в Україні 12 Висновок 18 Список використаної літератури: 20 Вступ В отанні часи банками приділяється велика увага до операцій з використанням пластикових карток. Одною з причин такої уваги є зміни, які зараз відбуваються на ринку банківських послуг. Стартовий період розвитку банківських структур в нашій країні близький до завершення. Цей період характеризувався чітким перевищенням попиту на банківські послуги над їх пропозицією, що і стимулювало стрімкий зріст кількості банків, а також сприяло спеціалізації банківських установ. Наприклад, надавалась перевага роботі з організаціями, а в розвиток обслуговування фізичних осіб в більшості випадків або залишався на другому плані, або зовсім ігнорувався. Дійсно, залучення коштів населення потребує на початковому етапі істотних фінансових......

Words: 4320 - Pages: 18

Ukrainian Security Market

...сфері регулювання, операційної діяльності, торгівлі і управління. Він володіє глибокими знаннями найкращої світової практики в біржовій діяльності та нагляду за роботою бірж, маючи досвід практичної роботи в Комісії з ЦП і бірж США, системі NASDAQ, Чікагській біржі опціонів та провідних інвестиційних компаніях. Пан Сміт брав безпосередню і активну участь у створенні нових ринків, працюючи зокрема в Казахстані, Таїланді, Китаї і Грузії. Передмова У цьому дослідженні запропоновано аналіз діяльності бірж ЦП в Україні, зокрема того, чи мають існуючі тут біржі потрібну кваліфікацію і незалежність для підтримки справді динамічного фінансового сектору України. Головна увага приділяється в цій роботі біржовому середовищу в Україні, однак аналізується також і роль регулятора, Державної комісії з ЦП і фондового ринку (ДКЦПФР), у контексті її впливу на розвиток фондових бірж щодо справжньої прозорості ціноутворення та планів щодо інвестування активів пенсійних фондів. З метою якомога докладніше розглянути ці проблеми і для кращого розуміння ролі, яку можуть відігравати українські фондові біржі у вирішенні цих проблем, проаналізовано такі питання щодо поточного стану діяльності фондових бірж України: • Історичний контекст – огляд історії розвитку фондових бірж в Україні, поточні політичні і фінансові питання, з якими мають справу біржі сьогодні, та роль Уряду України, приватного сектору і міжнародних донорів. Аналіз технічних спроможностей – оцінка спроможностей ключових бірж, що......

Words: 11476 - Pages: 46

File

...документів, які наведені за певними правилами, необхідні та достатні. Для уніфікації складання бібліографічного опису на міжнародному рівні, забезпечення можливості обміну результатами каталогізації розроблено новий національний стандарт ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання", який набув чинності 1 липня 2007 року. Він є базовим для системи стандартів, правил, методичних посібників, списку джерел, які наводять в дисертації і списку опублікованих робіт, які наводять в авторефераті. Нововведення здійснюються щоб максимально точно слідувати базовому принципу Міжнародного стандартного бібліографічного опису (ISBD) – подавати інформацію в бібліографічному описі в тому вигляді, в якому вона представлена в об’єкті опису. Для чіткого розділення областей і елементів, а також для розрізнення наказаної і граматичної пунктуації застосовують пропуски в один друкарський знак до і після наказаного знаку. Виняток становить крапка і кома – пропуски залишають тільки після них, а не до них. Для опису певних видів документів (образотворчих, аудіовізуальних, картографічних, нотних документів, серіальних та інших ресурсів, що продовжуються, окремих видів нормативних і технічних документів, електронних ресурсів, і т. п.) передбачені особливі елементи і область специфічних відомостей, в яких відображаються відомості про особливі інформації, її фізичного носія, типа публікації та інші відомості, характерні для даного......

Words: 3981 - Pages: 16

Kia Motors Review

...КУРСАЧЕЛЛА Виконав Эдуард Рабинович ПЛАН ВСТУП РОЗДІЛ 1. Характеристика зовнішньоекономічної діяльності підприємства. РОЗДІЛ 2. Проведення структурного аналізу галузі в глобальному масштабі: 2.1. Опис сприятливих та негативних факторів розвитку галузі. 2.2. Динаміка індикаторів кон’юнктури вітчизняного та світового ринку впродовж останніх років. 2.3. Аналіз міжнародного маркетингового середовища за моделлю Майкла Портера. РОЗДІЛ 3. Ранжування та вибір закордонних ринків РОЗДІЛ 4. Оцінювання маркетингової привабливості обраного закордонного ринку з допомогою методу експертних оцінок. РОЗДІЛ 5. Результати сегментування ринку та здійснення позиціонування товару на цільовому ринку. Опис маркетингової концепції товару. РОЗДІЛ 6. Коротка характеристика складових комплексу маркетингу підприємства для цільового ринку. ВСТУП Тема курсової актуальна, оскільки маркетингова стратегія є найважливішою стратегією, оскільки вона забезпечує ринкову спрямованість підприємства. На сьогоднішній день роль маркетингу в діяльності будь-якої комерційної організації надзвичайно велика. Від правильності ведення маркетингової діяльності залежать такі важливі показники як рівень продажів, рентабельність, прибутковість та інші. Розробка заходів щодо вдосконалення маркетингової діяльності для автомобільної компанії сьогодні є невід'ємною частиною підприємницької діяльності. Метою курсової роботи є розробка маркетингової стратегії / проектних рішень з просування компанії КІА Моторз......

Words: 4512 - Pages: 19

Економіка індії

...ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………..2 1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ІНДІЇ…………..…………….3 2. ПРОБЛЕМИ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ ТА ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРАХ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ'ЯЗАННЯ…………………………….……….12 3. ЗОВНІШНІ СТОСУНКИ ІНДІЇ ТА США……………………….…………..14 4. ІНДІЙСЬКО-КИТАЙСЬКІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ………..………………16 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...19 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………….…………..20 ВСТУП Індія являє собою величезний і дуже перспективний ринок для світових експортерів. Нинішній потенціал індійської економіки дозволяє розвивати взаємовигідне співробітництво в різних формах. З настанням епохи глобалізації проблеми економічного росту набули для більшості країн, що розвиваються, особливу гостроту. Революція в інформаційних технологіях і зростання рухливості капіталу привели до того, що зовнішні «шоки» надзвичайно швидко передаються від однієї країни до іншої. Крім того, важливу роль грає "демонстраційний ефект", що приводить до копіювання окремими країнами моделей розвитку, не пристосованих до їх конкретних економічних умов. Надзвичайно цікавий у цьому зв'язку приклад Індії, що (поряд, наприклад, з Китаєм і Бразилією), будучи гігантом у географічному й демографічному плані й досить типовою країною, що розвивається, у той же час по суті являє собою велику економічну й цивілізаційну систему, самодостатню по визначенню й тому, здавалося б, у меншому ступені здатну витягти вигоди із глобалізації. Тим більше......

Words: 4655 - Pages: 19

Dsdsd

...ОБЛАСТІ ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА з дисципліни "Регіональна економіка" Кравчук Олександра та Гайдамака Дарина студентки 3 курсу напрямку підготовки «Міжнародна економіка» групи 1-13 Київ – 2016 ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………………………………………………….3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОГО СТАНУ ІНОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 5 1.1.Характеристика ринку Львівської області та його місце в ринку України. 5 1.2. Роль галузі високих технологій в економічному розвитку регіону. 9 Висновки до розділу 1 15 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 17 2.1. Динаміка розвитку та оцінка сучасного стану виробництва в регіоні. 17 2.2. Ключові проблеми галузей регіону. 20 Висновки до розділу 2. 24 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПОКАЗНИКІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. 25 ВИСНОВКИ 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31 ДОДАТКИ 32 ВСТУП Львівська область – одна з найбільш економічно розвинених областей України, яка має низку конкурентних переваг: освічений і креативний людський капітал, традиції ефективного господарювання та використання економічного потенціалу, багаті природні та рекреаційні ресурси, наближеність до кордонів ЄС. Раціональне використання усіх цих переваг є запорукою прискореного розвитку економіки області і гарантією стабільного покращення якості життя мешканців у майбутньому. Сучасні глобальні виклики та складнощі реформування національної економіки......

Words: 7956 - Pages: 32

هذا البيانو... | Bölüm 59: Bölüm 59 | Stephen Swartz